Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1015 Oikeushistoria 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Mia Korpiola

Osaamistavoitteet

Opintojakson yleiset osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
Roomalaisen oikeuden historia kansainvaellusajasta varhaiselle uudelle ajalle, kanonisen oikeuden historia varhaiskeskiajalta varhaiselle uudelle ajalle, ius communen synty, yliopistolaitoksen synty ja varhainen kehitys, oikeustieteen opetuksen historia, oikeustieteen ja juristikunnan asema yliopistossa ja yhteiskunnassa, oppineen oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhde. Opiskelijat oppivat myös sen, että tiede – oikeustiede erityisesti – on argumentaatiota.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:
Opiskelijat oppivat ryhmätyötaitoja, tiedonhakua sekä suullista että kirjallista argumentaatiota.

Toteutustavat

Kurssi koostuu lähiopetuskerroista (12 tuntia/kurssi) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen (Debatointi) JA kirjallinen tentti osasta kirjallisuutta

TAI

Kirjallinen tentti

Debattikurssille tulee ilmoittautua etukäteen (ks. kohta Lisätiedot). Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa yhdeltä opetuskerralta.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.
Oppimisen arviointi: Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: debatti, kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit.
Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään viisi (5) hyvityspistettä tenttiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee. Mahdolliset vapaamatkustajat saavat vähemmän pisteitä kuin muut ryhmäläiset. Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista eli opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä. Ryhmätyöstä (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia. Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.O. F. Robinson – T. D. Fergus – W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248)

 

2.Peter Stein: Roman Law in European History, s. 1-130

 

3.Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet: sivut 7-97, 129-167, 188-223;

TAI

Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti)

Lisätietoja

Opintojakson debattikurssiin tulee ilmoittautua Nettiopsussa. Opiskelijan tulee ilmoittautuessaan valita, kumpaan kahdesta vaihtoehtoisesta ryhmästä hän osallistuu. Kummassakin ryhmässä on 80 paikkaa. Ryhmä toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi kurssin toteuttamiseen. Tarvittaessa etusija ilmoittautumisessa annetaan oikeustieteellisen tiedekunnan omille tutkinto-opiskelijoille.

Opetukseen osallistumisen eli debatoinnin hyväksytty suorittaminen korvaa teoksen European Legal History sivut 1-124 ja teoksen Roman Law in European History sivut 38-74. Lisäksi vapaaehtoisen esseen (lisätehtävä) suorittamisella voi saada enintään viisi (5) hyvityspistettä tenttiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta

Tulevat tentit

13.8.2020
22.10.2020
17.12.2020
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto