Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1111 Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Janne Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
1) on hankkinut valmiudet ja työkalut oikeustieteellisiin opintoihin ja oman oppimisensa suunnittelemiseen ja arvioimiseen.
2) on luonut itselleen alustavat edellytykset oikeudelliselle tiedonhaulle, oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle sekä oikeudellisten ongelmien tunnistamiselle ja ratkaisemiselle.
3) tunnistaa oikeudelliset käytännöt osaksi oikeusjärjestelmää sekä sen taustalla olevia historiallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita.
4) ymmärtää oikeustieteellisen opetuksen merkitystä yhtäältä tieteelliseen tutkintoon johtavana ja toisaalta oikeudellista ammattitaitoa tuottavana opetuksena.

Sisältö

Tiedolliset valmiudet
- Oikeuden historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta
- Oikeutta koskevat teoriat
- Oikeuden poliittiset kytkennät (etenkin valtiollinen, Euroopan unionin ja kansainvälinen oikeus)
- Oikeudelliset instituutiot ja käytännöt
- Oikeudellisen asiantuntijuuden nykyhaasteet
- Oikeudellisen toiminnan ja tutkimuksen etiikka

Taidolliset valmiudet
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Oikeudellisten ongelmien hahmotus ja ratkaisu
- Oikeudellinen kirjoittaminen ja argumentaatio
- Tieteellinen kirjoittaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Luento-opetus noin 40 t, Ryhmäopetus 10 t, Seminaari 6 t, Toimintaa pienryhmässä.
Opintojakson opetus rakentuu luentojen, pienryhmäopetuksen ja itsenäisen työskentelyn varaan. Kuhunkin opetusmuotoon sisältyy erikseen annettavia tehtäviä, minkä lisäksi kurssilla järjestetään tiedonhakuharjoitus sekä oikeustapausharjoitus. Opetustilaisuuksiin valmistaudutaan etukäteen opettajien osoittamaan materiaaliin perehtyen.

Kurssin kuluessa laaditaan ohjattu oppimispäiväkirja, jonka tarkoituksena on sekä tukea oikeudellisen ajattelun kehittymistä kurssin etenemisen tahdissa että tarjota konkreettinen kiinnekohta omien ajatusten pohtimiselle, kysymysten esittämiselle sekä oman oppimisen arvioinnille. Oppimispäiväkirja on ohjattu ja sisältää valmiiksi asetettuja kysymyksiä ja teemoja, joita päiväkirjassa tulisi opitun pohjalta käsitellä. Opettajatutorit ohjaavat ryhmänsä oppimispäiväkirjatyöskentelyä, joka kuitenkin pääosin tapahtuu opiskelijoiden omissa pienryhmissä ja itsenäisesti.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot niin oppimispäiväkirjasta kuin kurssin sisällöstä ja sen aikataulusta löytyvät kurssin Moodle-sivustolta osoitteesta (https://moodle2.utu.fi). Myös kurssilla suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja mukaan lukien, ja luettava aineisto jaetaan Moodlessa, jonne kirjalliset tehtävät palautetaan.

Pienryhmätyöskentelyä hyödynnetään luentojen kanssa limittyvässä oppimispäiväkirjatyöskentelyssä ja oikeustapausharjoituksissa. Pienryhmät muodostetaan opettajatutorryhmittäin. Oikeustapausharjoituksissa pienryhmä jakaantuu edelleen neljän hengen tiimeihin. Nämä tiimit työskentelevät myös oppimispäiväkirjatehtävien purkuun liittyen yhdessä.
Opintojakson opetus on jaettu viiteen osin toisiinsa limittyvään moduuliin, jotka yhdessä muodostavat kurssikokonaisuuden. Kurssilla kerätään välipalautetta oppimistavoitteiden toteutumisesta ja tarjotaan opastusta ennen siirtymistä uusiin tehtävämuotoihin.


OPINTOJAKSON RAKENNE (ks. opetuksen tarkat luentoajat ja -paikat opetusohjelmaosiosta)"

I MODUULI - JOHDATUS OIKEUTEEN JA OIKEUDELLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN (opintojakson viikko 1)
II MODUULI - OIKEUDEN ULOTTUVUUKSIA (opintojakson viikot 2-4)
III MODUULI OIKEUDELLISET TAIDOT (Huom! aikataulu limittäinen II moduulin kanssa, opintojakson viikot 2-4)
IV MODUULI OIKEUDELLISET ONGELMAT JA ARGUMENTOINTI (Huom. aikataulu osin limittäinen edeltävien moduulien kanssa, opintojakson viikot 1-6)
V MODUULI - OMAN OPPIMISEN ARVIOINTI (opintojakson viikko 1-8)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson suoritusmuotona on oppimispäiväkirja ja oikeustapausharjoitusseminaari.
Oppimispäiväkirja:
Jokainen opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tähtää henkilökohtaisen näkemyksen muodostamiseen oikeudellisen ajattelun perusteet -kurssilla opiskeltavista asioista.
Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen. Oppimispäiväkirjan arvostelijoina toimivat opettajatutorit. Opettajatutorit pitävät oppimispäiväkirjan arvostelun jälkeen ryhmälleen oppimispäiväkirjaa ja sen arvostelua koskevan palautetilaisuuden (2 h).
Oppimispäiväkirja arvioidaan seuraavien lähtökohtien mukaan:
1) Oppimispäiväkirjan perusteella on ymmärretty opintojakson sisältöjen yhteydet oikeustieteellisiin opintoihin
2) Päiväkirja osoittaa kykyä hankkia ja soveltaa oikeutta koskevaa tietoa.
3) Työssä on osattu linkittää kurssilla käsiteltyä kirjallisuutta omakohtaisiin kysymyksiin ja pohdintoihin
4) Päiväkirjasta ilmenee, että opiskelija on tunnistanut oman osaamisensa ja siinä edistymisensä.

Jos oppimispäiväkirja hylätään, sitä on mahdollista tarkastajan antajien kirjallisten ohjeiden mukaan täydentää.
Oikeustapausharjoitusseminaari:
Oikeustapausharjoitusseminaarissa opiskelijat laativat ja esittävät ryhmätyönä konkreettiseen oikeustapaukseen perustuvan kirjoituksen. Tarkemmat ohjeet tehtävän suorittamiseksi annetaan kurssin aikana. Harjoituksiin liittyen kurssilla järjestetään kirjoittamisen tuki -tilaisuuksia. Opiskelijat tapaavat niissä oikeustapausharjoitusten vetämisestä vastaavan opettajan, joka antaa tarvittaessa ohjeita kirjoitelman laatimiseen. Myös oikeusharjoitusseminaari tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. 2003.

Lisäksi edellytetään perehtymistä muihin opintojakson aikana ilmoitettaviin materiaaleihin.


Lisätietoja

Aiempina vuosina PO1 tai PO2 opintojakson suorittamatta jättäneet voivat hakea korvaavuutta seuraavasti:
- opintojakso Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat korvaa opintojaksot PO1 ja PO2
- opintojakson Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat moduulit I-II ja V sekä oppimispäiväkirjan laatiminen hyväksytysti korvaa opintojakson PO1
- opintojakson Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat moduulit III ja IV sekä niissä hyväksytysti ryhmätyönä laadittu harjoitustyö korvaa opintojakson PO2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto