Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3632 Johdatus puheviestintään, oikeustieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen

Yleiskuvaus

Johdatus puheviestintään (1 op) on monimuoto-opetuksena toteutettava opintojakso, joka liittyy kiinteästi yhteen oikeustieteen opiskelijoille suunnatun puheviestinnän kurssin (KIPV3633) kanssa. Nämä kaksi kurssia yhdessä vahvistavat opiskelijan puheviestinnällisiä valmiuksia, joiden avulla hän pystyy viestimään tavoitteellisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Johdatus puheviestintään -opintojaksolla opiskelija perehtyy puheviestinnän opiskeluun ja tutustuu puheviestinnän ilmiöihin ja periaatteisiin, jotka auttavat häntä ymmärtämään ihmisten viestintäkäyttäytymistä yksilö- ja ryhmätilanteissa. Kurssilla tutustutaan vuorovaikutustaitoihin, perehdytään vuorovaikutussuhteen rakentumiseen ja ylläpitämiseen liittyviin tekijöihin sekä sanattomaan viestintään, ryhmäilmiöihin, tiimityöhön ja neuvotteluun.

Opintojakso muodostaa tietoperustan toiminnallisen ja omien viestintätaitojen vahvistamiseen tähtäävään puheviestinnän kurssin suorittamiselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opinnoissa ja työelämässä. Hän tuntee puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja tietoja sekä tunnistaa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee neuvottelun vuorovaikutustilanteena ja ymmärtää siihen vaikuttavat periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan viestinnän periaatteisiin, sanattomaan viestintään sekä viestintätaitoihin ja viestijäkuvaan. Jaksolla tarkastellaan vuorovaikutusprosesseissa vaikuttavia tekijöitä ja opiskellaan tiimityön viestinnällisiä perusteita. Kurssilla perehdytään myös neuvotteluun sekä esiintymistaidon perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 25 t 0 t

Aloitusluento 2 t, itsenäinen työskentely, 25 t, joka sisältää myös pienryhmä/paritehtäviä.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy kurssisisältöön ja viestinnän teoriaan tekemällä niihin liittyviä tehtäviä itsenäisti/pareittain/pienryhmässä. Osa kurssitehtävistä voidaan toteuttaa opettajan ohjauksen mukaisesti kirjallisesti, videoituna/nauhoitettuna tuotoksena tai virtuaalikokouksen muodossa tapahtuvana tiimikokouksena, joka raportoidaan. Kurssilla hyödynnetään nykyteknologian mahdollisuuksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

- Osallistuminen luennolle
- Moodle-alustalla käytävään keskusteluun osallistuminen
- Essee/tallennettu presentaatio ja muut kurssilla sovitut kurssitehtävät
- Oppimispäiväkirja/raportti

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo luennolla, sovitut harjoitustyöt, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa. Syksyn kurssin ilmoittautuminen alkaa elokuussa, kevään kurssille joulukuussa.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija voi suorittaa puheviestinnän kurssin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet