Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3633 Puheviestintä, oikeustieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakson suorittaminen edellyttää Johdatus puheviestintään -kurssin suorittamista. Kurssin voi myös suorittaa myös niin, että Johdatus puheviestintään -kurssi on käynnissä puheviestinnän kurssin pienryhmän alkaessa.

Yleiskuvaus

Puheviestinnän kurssi (1 op) liittyy kiinteästi yhteen KIPV3632 Johdatus puheviestintään (1 op) kurssin kanssa, joka on oltava opiskelijalla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa. Nämä kaksi kurssia yhdessä muodostavat kahden opintopisteen laajuiset puheviestinnän opinnot, jotka kuuluvat opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssit vahvistavat opiskelijan puheviestinnällisiä valmiuksia, joiden avulla hän pystyy viestimään tavoitteellisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä. Tämä opintojakso kehittää opiskelijan vuorovaikutusosaamista erilaisten yksilö-, pari- tai ryhmäviestintäharjoitusten muodossa. Kurssi on toiminnallinen ja käytännönläheinen, ja siinä painopiste on taitoharjoittelussa.

Opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla yhteen seuraavista, eri teemoja sisältävistä kursseista: esiintymistaito, ryhmäviestintä ja tiimityö, neuvottelutaito, työelämän viestintä tai kokousviestintä. Kaikkien edellä mainittujen kurssien suoritus kirjataan opintorekisteriin Puheviestintä-nimellä ja opintokoodilla KIPV3633.

Opiskelija voi valita puheviestinnän kurssin, joka palvelee parhaiten hänen tarpeitaan ja oppimistavoitteitaan. Jokaisen kurssin tavoitteet ja sisällöt eroavat hieman toisistaan. Kursseilla keskitytään harjoittelemaan sisällönmukaisia asioita (kts. tarkemmin kohdat Osaamistavoitteet ja Sisältö).

Osaamistavoitteet

Esiintymistaito:
Opintojaksolla opiskelija harjoittelee opiskelussa ja työelämässä tarvittavia esittämisen ja yleisölle puhumisen taitoja eri tyyppisten esiintymistehtävien kautta. Opiskelija perehtyy esitysten valmistelemiseen ja harjoittelemiseen, toisten havainnoimiseen sekä palautteen antamiseen ja saamiseen. Pääpaino on yksilöharjoituksissa.

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy esiintymään erilaisissa asiantuntijan viestintätilanteissa tavoitteellisesti ja osaa valmistaa ja pitää puhe-esityksiä. Hän osaa arvioida omia viestintävalmiuksiaan ja tunnistaa kehittämiskohteensa. Hän pystyy soveltamaan esiintymistaitoon liittyviä asioita jatkossa oman opiskelunsa ja työelämänsä esiintymistilanteissa puheenvuoroaan suunnitellessaan. Hän osaa arvioida toisten esityksiä, antaa palautetta rakentavasti ja myös ottaa sitä vastaan.

Ryhmä- ja tiimiviestintä:
Opintojaksolla opiskelija perehtyy ryhmäviestintään ja tiimityöhön sekä harjoittelee ryhmäviestinnän ja ongelmanratkaisuntaitoja yksilö- ja ryhmäviestintäharjoituksissa. Työskentelyyn kuuluu keskeisesti niin oman kuin muiden viestinnän arviointi, erittely ja rakentavan palautteen antaminen.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen ryhmän toiminnalle. Hän tunnistaa ryhmän vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä tietää, millainen toiminta vaikuttaa ryhmään ja asioiden käsittelyyn suotuisasti ja millainen haittaa niitä. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ryhmäviestinnän tilanteissa sekä eritellä omaa ja muiden viestintää. Hän osaa antaa palautetta toisten viestinnästä ja ottaa sitä itse vastaan.

Neuvottelutaito:
Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee neuvottelutaitoja. Jakson käytyään opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen neuvotteluissa. Hän tietää, miten valmistautua neuvotteluihin ja miten toimia niissä yhteistyöhakuisesti. Hän osaa eritellä ja analysoida ryhmäviestintä- ja neuvottelutilanteita sekä antaa niistä rakentavaa palautetta. Opiskelija tunnistaa niin omansa kuin muiden neuvottelutyylejä ja osaa ottaa vastaan palautetta viestinnästään.

Työelämän viestintä:
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy työelämän viestintätaitoihin sekä pohtii viestinnän tehtäviä ja merkitystä työyhteisössä. Opintojaksolla toteutetaan erilaisia yksilö- ja ryhmäviestinnän harjoituksia.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen työyhteisön vuorovaikutussuhteiden rakentumisessa. Hän osaa valmistella työelämässä tarvittavia puhe-esityksiä sekä toimia tavoitteellisesti ja työskentelyä tukevalla tavalla palavereissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa antaa toisille palautetta rakentavasti ja myös ottaa sitä vastaan. Hän pystyy arvioimaa omia viestintätaitojaan realistisesti ja tietää, miten kehittää viestintäosaamistaan jatkossa.

Kokousviestintä:
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kokousviestintään ja -käytänteisiin sekä neuvotteluun. Jakson
jälkeen opiskelija tunnistaa rakentavia neuvottelu- ja kokousviestinnän tapoja. Hän tietää, miten päätöksentekoon kokouksissa ja neuvotteluissa valmistaudutaan ja mitä siinä on huomioitava. Hän pystyy toimimaan kokouksissa osallistujana ja puheenjohtajana. Opiskelija osaa eritellä ja arvioida niin omaa kuin muiden viestintää neuvottelu- ja kokousympäristössä. Hän myös osaa ottaa vastaan ja antaa muille palautetta.

Sisältö

Esiintymistaito:
Opintojaksolla pääpaino on omien esiintymistaitojen harjoittelussa. Opiskelija harjoittelee esiintymiseen ja esittämiseen liittyviä viestintätaitoja, esitysten valmistelemista, kuulilja-analyysiä ja vaikuttamista. Opiskelija tutustuu omaan viestijäkuvaansa. Hän havainnoi toisia, erittelee ja analysoi puhe-esityksiä sekä antaa ja saa palautetta omasta viestinnästään.

Ryhmä- ja tiimiviestintä:
Opintojaksolla pääpaino on ryhmä/tiimiviestinnässä, ryhmäviestintäharjoituksissa, viestinnän havainnoinnissa sekä palautteen antamisessa ja saamisessa. Opiskelija tutustuu ryhmäviestinnän periaatteisiin ja toimivan ryhmän piirteisiin. Hän perehtyy vuorovaikutussuhteiden rakentumiseen ryhmässä, ryhmän työskentelyilmapiiriin vaikuttaviin tekijöihin, ongelmaratkaisuun ja päätöksentekoon sekä palaveriviestintään ja palaverin vetämiseen. Opiskelija harjoittelee viestinnän analysointia ja erittelyä, harjoittelee rakentavan palautteen antamista muille sekä myös palautteen vastaanottamista omasta viestinnästään.

Neuvottelutaito:
Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja neuvottelutaitoja. Opiskelija tutustuu neuvotteluun valmistautumisen vaiheisiin, vaikuttaviin puheenvuoroihin, neuvottelutyyleihin ja yhteistyön edistämisen tapoihin. Hän harjoittelee neuvotteluun valmistautumista, neuvotteluun osallistumista ja vetämistä, arviointia ja rakentavaa palautteen antamista sekä sen vastaanottamista.

Työelämän viestintä:
Opintojaksolla pääpaino on työelämän viestintätaidoissa ja niiden harjoittelussa. Opiskelija tutustuu viestinnän merkitykseen työyhteisöissä sekä viestintätaitoihin ja omaan viestijäkuvaansa. Hän perehtyy vaikuttaviin ja tietoa välittäviin puheenvuoroihin sekä esiintymistaitoon. Opiskelija tutustuu palaveriviestintään ja neuvotteluun sekä niissä vaikuttaviin tekijöihin. Hän harjoittelee viestinnän analysointia ja erittelemistä, rakentavan palautteen antamista muille sekä myös palautteen vastaanottamista.

Kokousviestintä:
Opintojaksolla pääpaino on neuvotteluihin ja kokouksiin liittyvässä käytännön viestintäharjoittelussa. Opiskelija tutustuu neuvottelutaitoon, ongelmanratkaisuun ja vaikuttavaan viestintään. Hän perehtyy kokousviestintään ja kokoustekniikkaan sekä harjoittelee toimimista niin kokouksen osallistujana kuin vetäjänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t

Toiminnallinen ja taitoharjoituspainotteinen pienryhmätyöskentely 15 t, itsenäinen työskentely 12 t.

Opintojaksolla opiskelija työskentelee ja harjoittelee viestintätaitojaan pienryhmässä, joka keskittyy tiettyyn puheviestinnän teemaan. Harjoituksia eritellään ja analysoidaan ryhmässä ja niistä annetaan ja saadaan palautetta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

- Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen
- Palautteen antaminen
- Moodle-alustalla käytävään keskusteluun osallistuminen
- Essee /oppimispäiväkirja ja muut kurssilla sovitut kurssitehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kurssin toiminnallisuuden ja harjoitusluonteen vuoksi kaikissa pienryhmän kokoontumisissa on oltava läsnä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu opettajan kurssilla ilmoittava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Kurssin pienryhmiin ilmoittaudutaan Nettiopsussa. Syksyn kurssin ilmoittautuminen alkaa elokuussa, kevään kurssille joulukuussa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää Johdatus puheviestintään -kurssin suorittamista. Kurssit voi myös suorittaa yhtä aikaa, mutta kuitenkin niin, että Johdatus puheviestintään -kurssi on oltava käynnissä puheviestinnän pienryhmän alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Oikeustieteellinen tiedekunta

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

29.6.2020 - 6.8.2020
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet