Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM062003 TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset kaupan liiketoimintamallit ja sijaintistrategiat sekä omaa perustiedot kaupan rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jaksoa suositellaan kaikille vähittäiskaupasta ja kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille pääaineesta riippumatta.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa vähittäiskaupasta, erityisesti kaupan strategioista ja niiden taustalla olevista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa tietojaan näillä talousmaantieteen ja markkinoinnin osa-alueilla. Keskeisiä teemoja ovat kuluttajakäyttäytymisen muutos, kaupan liiketoimintamallit (ml. monikanavaisuus), vaikutusalueiden muodostuminen, yhdyskuntasuunnittelu (erityisesti kaavoitus) osana kaupan toimintaympäristöä sekä kaupan yhteiskuntavastuu. Opiskelijat osallistuvat sisällön tuottamiseen aktiivisina keskustelijoina sekä viimeisellä luentokerralla palautettavien ja esitettävien esseiden kautta. Luennoitsijoina toimivat sekä alan tutkijat että kaupan alan yritysten edustajat (lisätietoja kurssin kotisivulta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen kuulustelu (60 %), essee (20 %), osallistuminen luennoille (20 %)

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Zentes, Joachim; Morschett, Dirk; Schramm-Klein, Hanna, Strategic Retail Management. Text and International Cases, Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 2011.
  2. Castaldo, Sandro; Grosso, Monica; Premazzi, Katia: Retail and Channel Marketing. Edward Elgar 2013.
  3. Muu erikseen sovittava kirjallisuus (artikkelit)

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso TM062060 TM41/MA16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
Vaihtoehtoiset opinnot (Economic Geography)
Department of Marketing and International Business
Valinnaiset opinnot (Marketing)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese