Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032015 MA21 Palvelujen markkinointi 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Helena Rusanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelujen merkityksen liiketoiminnan osana. Opiskelija tuntee palvelujen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset käsitteet ja liiketoimintahaasteet sekä ymmärtää niiden ratkaisutapoja. Opiskelija osaa hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinoja palvelujen vaatimalla tavalla.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään palvelujen merkitykseen osana nykyaikaista yritystoimintaa. Jaksossa perehdytään palveluliiketoiminnan erityiskysymyksiin ja tarkastellaan palveluja yrityksen tuotteena, kilpailukeinona sekä arvonluonnin näkökulmana. Jaksossa käsitellään palveluiden tunnuspiirteitä ja markkinoinnillisia haasteita sekä palveluntuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

Toteutustavat

Työpaja 14t sekä harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Työpaja 14t + harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Portfolio muodostaa 50 % ja harjoitustyö 50 % kokonaisarvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Grönroos, Christian. Service management and marketing: customer management in service competition. 3rd ed., Chichester, John Wiley & Sons Ltd 2007.
  2. Lovelock, Christopher; Wirtz, Jochen. Services marketing people, technology, strategy. 5th or 6th ed., Upper Saddler River, Pearson Prentice Hall 2004.
  3. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032020 MA3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Markkinointi)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet