Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2241 Ruotsin kieli: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, suullinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Ilkka Norri
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista opinnoista on kulunut aikaa), hänen tulee kohentaa kielitaitoaan ennen tutkintoon sisältyville kursseille osallistumista.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tietolähteitä
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä puhutuista teksteistä
- pystyy osallistumaan luontevasti keskusteluun ja osaa pitää valmistellun suullisen esityksen
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- opetellaan ymmärtämään vähintään pääkohdat omaan erityisalaan liittyvästä puheesta
- harjoitellaan mm. kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään liittyviä tilanteita
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- keskustellaan ja pidetään suullinen esitys tai testataan taitoa tuntitilanteissa
- perehdytään oman erityisalan sanastoon

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 30 h pienryhmäopetusta sekä 135 h itsenäistä työskentelyä, johon on yhdistetty verkko-opetuspaketti ja omalta alalta kirjoitettu essee.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Harjoitustyöt: osallistuminen pari- ja ryhmäkeskusteluihin. Tarvittaessa suullinen tentti.

Läsnäolo eri kurssien ensimmäisellä oppitunnilla on ehdottoman välttämätön. Muuten opiskelupaikan menettää ja se annetaan varapaikalla olevalle opiskelijalle. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille tai aivan pian valmistuville.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssin aikana. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen sana- ja kielioppikirja.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet