Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1140 P2.1. Lapsen kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät/rinnakkain suoritettavat opinnot

Osaamistavoitteet

Ks. yleistavoitteet P2

Sisältö

Kurssilla luodaan kokonaiskuva lapsen kielen kehittymisen etenemisestä. Kurssilla tarkastellaan kielen kehitystä kuvaavia teorioita ja perehdytään kielen eri osa-alueiden kehitykseen. Kurssilla tarkastellaan varhaisen ääntelyn, sanaston, äännejärjestelmän, taivutusmuotojärjestelmän sekä lauserakenteiden kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teoksesta E. Bavin (toim.) The Cambridge Handbook of Child Language (2009) seuraavat kappaleet: Valian, V. Innateness and learnability, s. 15-34; Stoll, S. Crosslinguistic approaches to language acquisition, s. 89-104; Goldin-Meadow, S. From gesture to word, s. 145-160; Behrens, H.  Grammatical categories, s. 199-216  teoksesta Barrett, M. (toim.) The Development of language (1999) seuraava kappale: Tomasello, M. & Brooks, P. Early syntactic development: a construction grammar approach. Kirjasta S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (2012) sivut 17-142. Kirjasta K. Laalo. Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat (2010) sivut 12-186.  S. Loukusa & L. Paavola (toim.) Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (2011), s. 11-128; Teoksesta  P. Korpilahti, P.,O. Aaltonen & M. Laine Kieli ja aivot (2010) kappale Stolt, S., Leksikaalinen kehitys, s. 204-210; teoksesta O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio Puhuva ihminen (2009) kappale Törölä H. Ääntelyn kehitys ensimmäisen ikävuoden aikana. Stolt, S. (2013) Varhaisten kieliopillisten rakenteiden kehitys – näkökulmia syntaksin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33, 51-63.

Lisätietoja

Osallistumisoikeuden rajaus: Kurssille voivat pää- ja sivuaineopiskelijoiden lisäksi osallistua erillisellä hakumenettelyllä fonetiikan / psykologian opiskelijat. Molemmille oppiaineille on vuosittain varattu viisi kiintiöpaikkaa, joita haetaan logopedian professorin kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet