Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3135 S.7.4.7. LASTEN KEHITYKSELLISTEN HÄIRIÖIDEN PSYKOLOGINEN ARVIOINTI 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Susanna Salomäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yleisimpien kehityksellisten häiriöiden piirteet ja osaa suunnitella psykologisen tutkimuksen niiden arvioimiseksi sekä tehdä suosituksia tukitoimista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia lapsen kehityksellisiä häiriöitä luentojen, seminaarityöskentelyn ja tapausesimerkkien avulla: erityiset oppimisvaikeudet, laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja älyllinen kehitysvammaisuus, kielelliset vaikeudet, hahmottamisen ja motoriikan vaikeudet, tarkkaavaisuusvaikeudet, autismin kirjo, pienten lasten (0-3 v) kehitykselliset vaikeudet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Alkuessee, osallistuminen opetukseen ja seminaareihin, harjoitustyöt, seminaariesitys. Lisäksi oheiskirjallisuuteen tutustuminen (oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet