Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LPSY0020 Kiintymyssuhdenäkökulma lapsen terveeseen ja häiriintyneeseen kehitykseen 2 op
Vastuutaho
Lastenpsykiatria
Vastuuhenkilö
Professori Jorma Piha, Lastenpsykiatria/Kliininen laitos, Dosentti Jari Sinkkonen

Osaamistavoitteet

Opetuksen tavoitteena on antaa alustava kuva kiintymyssuhteen merkityksestä lapsen
terveeseen ja häiriintyneeseen kehitykseen

Opetuksen jälkeen opiskelija osaa
- ymmärtää kiintymyssuhteen merkityksen lapsen kehitykselle
- arvioida lapsipotilaan kiintymyssuhdetta lapsen haastattelun ja muun lasta koskevan
tiedon perusteella

Sisältö

Kiintymyssuhdenäkökulma lapsen terveeseen kehitykseen
Kiintymyssuhdenäkökulma lapsen häiriintyneeseen kehitykseen

Toteutustavat

Pienryhmäopetus (kaksi neljän opetustunnin mittaista PBL-seminaaria [8 opetustuntia] ja
niihin valmistautuminen [opiskelijan omatoimista työskentelyä 32 opetustuntia], yhteensä
40 t opiskelijan työtä, 2 op)
Kirjallisuuteen perehtymistä (1 op)
Pienryhmäopetuksen rakenne
-- ensimmäinen tunti keskustelua kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta
-- toinen tunti tapausselostuksien tarkastelua
-- kolmas tunti demonstraatio/haastatteluharjoitus
-- Pareittain tehty potilaskertomukseen sekä potilaan omahoitajan että potilaan itsensä
haastatteluun pohjautuva tapausselostus TYKSin lastenpsykiatrian osastolla olevasta
potilaasta (erillinen ohje, erityishuomio kiintymyssuhdenäkökulmassa)
-- Care Index arviointimenetelmävideoiden katsominen
-- Adult Attachment Interview haastatteluun tutustuminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimisen arviointi: Tapausselostusten arviointi ja seminaarien välitön palaute

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarin 1 kirjallisuus
- Hautamäki (2011): Kun kiintymyssuhde vaarantuu (julkaisematon käsikirjoitus kirjassa
Sinkkonen, Kalland (toim): Varhaiset ihmissuhteet ja niiden kehittyminen, ilmestyy
2011)
Seminaarin 2 kirjallisuus
- Goldberg (2000): Attachment and mental health, luku 13/ss 201-219, kirjassa Goldberg:
Attachment and development. London: Arnold
- Sinkkonen (2011): Kiintymyssuhdehäiriöiden yhteydet psykopatologiaan (julkaisematon
käsikirjoitus kirjassa Sinkkonen, Kalland (toim): Varhaiset ihmissuhteet ja niiden
kehittyminen, ilmestyy 2011)
- Greenberg (1999): Attachment and psychopathology in childhood, luku 21/ss 469-496,
kirjassa Cassidy, Shaver (toim): Handbook of attachment theory, research, and clinical
applications. New York: Guilford Publications
Muu luettava kirjallisuus
- Brisch (2002): Attachment theory and its basic concepts, luku 1/ss 7-53, kirjassa Brisch:
Treating attachment disorders. From theory to therapy. New York: Guilford Publications
- Johnson (2003): Introduction to attachment: A therapist guide to primary relationships
and their renewal, luku 1/ss 3-17, kirjassa Johnson, Whiffen (toim): Attachment processes
in couple and family therapy. New York: Guilford Publications

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria