Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATT7012 Terveystaloustiede 3 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Professori Risto Tuominen, Kansanterveystiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan terveydenhuollon talouteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osa-alueet.
Ymmärtää terveyden ja terveyspalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä,
sekä niiden säätelyä ja ohjausta. Perehtyy taloudellisiin arviointimenetelmiin ja pystyy arvioimaan
eri menetelmien käyttökelpoisuutta kliinisissä asetelmissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tarkastelemaan terveydenhuollon toiminnan taloudellisuutta
yhteiskunnan, toimintayksikön, lääkärin ja potilaan näkökulmista. Hän kykenee
arvioimaan terveystaloustieteellisten tutkimusten luotettavuutta ja yleistettävyyttä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy itsenäisesti oppikirjaan. Tämän jälkeen tutustuminen ja arviointi soveltuvista
tutkimusraporteista henkilökohtaisen ohjauksen perusteella.

Toteutustavat

Itsenäinen perehtyminen oppikirjaan, josta tentti (2 op). Tämän jälkeen opiskelija saa halutessaan
ohjeistuksen soveltuvien tutkimusraporttien arviointiin. Mikäli opiskelija suorittaa
myös tutkimusraportin arvioinnin ja sen raportoinnin (1 op), laajuus on yhteensä 3 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu ja taloudellisen arvioinnin harjoitustyön hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
-- Sintonen H., Pekurinen M. Terveystaloustiede. WSOY, Juva, uusin painos (2006), tai
-- Tuominen R. Health Economics in Dentistry. MedEd, Malibu, 1994.
Soveltuvat tutkimusraportit.

Lisätietoja

1. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria