Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LPSY0014 Perhekeskeinen lastenpsykiatria 2 op
Vastuutaho
Lastenpsykiatria
Vastuuhenkilö
Professori Jorma Piha, Lastenpsykiatria, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa alustava käsitys perheterapeuttisesta työskentelystä lastenpsykiatristen
potilaiden kanssa.

Opetuksen jälkeen opiskelija
-- ymmärtää perheensisäisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen psyykkiselle häiriön
kannalta
-- osaa hahmottaa lapsen keskeistä ihmissuhdekontekstia

Sisältö

Perhekeskeisen lastenpsykiatrian viitekehys
Perhekeskeinen kliininen työskentely lastenpsykiatriassa

Toteutustavat

Pienryhmäopetus (8 h, kaksi neljän opetustunnin mittaista PBL-seminaaria ja niihin valmistautuminen,
yhteensä 40 t opiskelijan työtä, 2 op)
-- ensimmäinen tunti keskustelua kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta
-- toinen tunti tapausselostuksien tarkastelua (Pareittain tehty potilasasiakirjoihin pohjautuva
tapausselostus TYKSin lasten-psykiatrian osastolla olevasta potilaasta (erityishuomio
perheeseen liittyvissä tekijöissä)
-- kolmas tunti demonstraatio/haastatteluharjoitus
Kirjallisuuteen perehtyminen (1 op)

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimisen arviointi: Tapausselostusten arviointi ja seminaarien välitön palaute

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarin 1 kirjallisuus (alustava)
-- Goldenberg, Goldenberg (2000). Adopting family relationship framework (ss 3-20),
kirjassa Goldenberg, Goldenberg: Family therapy. An overview, 5th ed, Brooks/Cole
-- Piha (2004). Perheen merkitys (ss 61-69) ja Monimuotoinen perhe (ss 69-73), kirjassa
Moilanen ym (toim): Lasten- ja nuorisopsykiatria, 3. p, Helsinki: Duodecim
-- Pirttimaa (2006). Lapsen mieli ja kieli perheterapiassa – lapsen ja aikuisen maailman
kohtaamisesta. Perheterapia 2006:(22)3:6-17
Seminaarin 2 kirjallisuus (alustava)
-- Piha (2004). Perhekeskeinen tutkimus (ss 177-180) ja Terapeuttinen perhe-työskentely
(ss 403-405), kirjassa Moilanen ym (toim): Lasten- ja nuorisopsykiatria, 3. p, Helsinki:
Duodecim
--McGoldrick, Gerson (1985). Constructing genograms (ss 9-38), kirjassa McGoldrick,
Gerson: Genograms in family assessment, New York-London: Norton
-- Piha (1999). Lapsikeskeinen perheterapia (ss 14-20), kirjassa Aaltonen, Rinne (toim):
Perhe terapiassa. Vuoropuhelua vuosituhannen vaihtuessa. Jyväskylä: Gummerus
-- Nichols, Schwartz (2004). Structural family therapy (ss 176-203), kirjassa Nichols,
Schwarz: Family therapy – concepts and methods, 6th ed, Boston: Pearson

Lisätietoja

C10-lukukausi tai myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria