Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LMIM Lääkeresistentit bakteerit Suomessa ja muualla 2 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Antti Hakanen, Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija kliinisesti tärkeimpien bakteerien mikrobilääkeherkkyystilanteeseen ja antaa syventävää tietoa bakteerien mikrobilääkeresistenssin mekanismeista.
Opintojakson jälkeen opiskelija tietää bakteerien mikrobilääkeresistenssin syntyyn vaikuttavat tekijät ja ongelman laajuuden. Hän tuntee yleisellä tasolla bakteerien mikrobilääkeherkkyyden mittaamisen, mikrobilääkeresistenssin mekanismit ja epidemiologian. Opiskelija ymmärtää mikrobilääkeresistenssin kliinisen merkityksen. Opiskelija tuntee mikrobilääkeresistenssin torjunnan periaatteet ja vaikeudet.

Sisältö

Kliinisesti tärkeimpien bakteerien mikrobilääkeherkkyystilanne alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti. Mikrobilääkeherkkyyden mittaaminen ja tulosten tulkinta. Mikrobilääkeresistenssin mekanismit ja epidemiologia. Mikrobilääkeresistenssin kliininen merkitys ja torjunta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Mikrobit ja ihminen -opintokokonaisuuden tai vastaavan mikrobiologian peruskurssin antamat tiedot

Kevättalvella 2015

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali, esim. luentomonisteet ja verkkosivustot: www.finres.fi, www.eucast.org, www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/ARHAI/Pages/index.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development