Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2465 Ruotsin kieli: Lääketiede, Skärgårdsmedicin och kultur, suullinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Annmari Sahlstein
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin opintojaksolle.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet, laajahkon yleissanaston sekä oman alansa erityissanastoa
- osaa kohdekielellä hankkia ja välittää tietoa yleisistä ja lääketieteen alaan liittyvistä aiheista sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
- hallitsee arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja sekä uskaltaa käyttää ruotsin kieltä omien edellytystensä mukaan pelkäämättä liikaa mahdollisia sanastollisia ja rakenteellisia puutteita
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla ja pystyy osallistumaan sekä yleiseen että etenkin omaa alaansa käsittelevään keskusteluun
- osaa pitää lyhyehkön valmistellun suullisen esityksen tai alustuksen omalta alaltaan
- ymmärtää vähintään pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puhutusta kielestä sekä osaa käydä oikean diagnoosin ja hoidon löytämiseksi välttämättömän keskustelun potilaansa kanssa ruotsin kielellä
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita sekä lääketieteen keskeistä sanastoa
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä opiskelun tukena
- harjoitellaan erilaisia yleisiä arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja, kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään liittyviä viestintätilanteita
- keskustellaan lääketieteeseen liittyvistä aiheista pareittain ja pienryhmissä
- haetaan ruotsin kielellä lääketieteen alaan liittyvää tietoa erilaisista tietolähteistä ja harjoitellaan mm. asiantuntijana toimimista ja tiedon jakamista sekä ongelman ratkaisua yhteistyössä muiden kanssa
- harjoitellaan esim. roolipeleinä tavallisimpia potilaan ja lääkärin välisiä keskustelutilanteita
- haastatellaan pareittain ruotsinkielistä eläkeläistä Turun saaristossa

Toteutustavat

Koko opintojakso 3 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 20 t kontaktiopetusta sekä 61 t itsenäistä työskentelyä. Kontaktiopetuksen lisäksi opintojaksolla haastatellaan pareittain ruotsinkielistä eläkeläistä Turun saaristossa. Haastattelua koskevat tarkemmat ohjeet annetaan kurssin aikana. Opintojaksoon kuuluu myös kuusi ruotsinkielistä asiantuntijaluentoa lääketieteen ja suomenruotsalaisen kulttuurin alalta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Opintosuoritukseen kuuluvan eläkeläishaastattelun tarkemmat ohjeet annetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen kaikkeen kontaktiopetukseen, ruotsinkielisen eläkeläisen haastatteleminen pareittain Turun saaristossa sekä suullinen tentti. Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

C5-kurssi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kirjallinen ja suullinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet