Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0092 YUNET A2. Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Juha Nieminen, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus
Edeltävät opinnot
Nuorisotutkimuksen perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teorian luonteen ja rakenteen sekä tuntee keskeisimmät teoriat.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nuorisokasvatuksen ja –työn teorian merkitystä ja sisältöä sekä teoriasuuntauksia klassikoista nykyisiin virtauksiin.

Toteutustavat

Verkkokurssi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007 tai uudempi. Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73.

2. Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. Osa I.

sekä yksi seuraavista:

3. Batsleer, Jane 2008. Informal Learning in Youth Work. Sage Publications. TAI Belton, Brian 2009. Developing Critical Youth Work Theory. Sense Publishers. TAI Roberts, Jay W. 2011. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential Education. Routledge. TAI Hodgson, Chris & Berry, Matt (Eds.) 2011.  Adventure Education – An Introduction. Routledge. TAI Böhnisch, Lothar 2008. Sozialpädagogik der Lebensalter: eine Einführung. Juventa. Luvut 1-5 ja 8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos