Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ3006 PTJPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Seppo Sirkemaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentelyn tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, jonka aikana opiskelija saavuttaa valmiudet hankkia tieteellistä tietoa sekä itsenäisesti soveltaa sitä määrittelemänsä tutkimusongelman ratkaisemiseen. Tutkielman kirjoittamisen jälkeen opiskelija hallitsee tutkimusprosessin läpiviennin kokonaisuudessaan (ml. tutkimuskysymyksen kehittämisen, teoreettisen viitekehyksen kokoamisen ja kirjallisuuskatsauksen tekemisen, tiedon haun ja analyysin, johtopäätösten vetämisen, tutkimuksen arvioinnin ja raportoinnin). Opiskelija kykenee argumentoimaan aiheen ja tutkimusmenetelmien valinnasta muille ja hän on myös perehtynyt opponoinnin ja aktiivisen seminaarityöskentelyn kautta muiden opiskelijoiden tutkielmaprosesseihin.

Sisältö

Seminaarityöskentely, oman alan teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusprosessin läpikäynti, tutkimus ja kirjoitustyö.

Toteutustavat

Opinnäytetyöryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun opastusta. Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan vain asiasisällön osalta. Erillisvalintojen opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta.
Pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYTJ3010.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet