Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2011 A11. Proseminaari ja kandidaatintutkielma 6–10 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Marianna Hintikka, yliopistonlehtori Pekka Lintunen (kielitieteelliset aiheet), yliopistonlehtori Elina Valovirta (kirjallisuustieteelliset aiheet), lehtori Marianna Sunnari, tohtorikoulutettava Turo Rautaoja (käännöstieteelliset aiheet)
Edeltävät opinnot
Valmis perusopintokokonaisuus; Academic Writing Skills 2 tai vastaava kurssi. Vähintään yksi proseminaarin aiheeseen liittyvä kurssi (esim. core-kurssi tai optio). On suositeltavaa, että kaikki muut aineopintojen kurssit on ainakin aloitettu ennen proseminaarin suorittamista. Kirjallisuuden proseminaariin osallistuvilta edellytetään core-kurssi Contemporary Literatures sekä kirjatentti Introduction to Literary Theory.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksenteon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

Opiskelija laatii sovitusta aihepiiristä kirjallisen seminaarityön (4000-5000 sanaa), esittää sen ryhmälle, saa työstään kriittistä palautetta ja antaa sitä muiden töistä. Seminaarityön aiheen tulisi perustua aikaisempaan opintosuoritukseen (core-kurssi, optio tai Käännöstutkimuksen suuntauksia -kurssi). Seminaarityö, joka kirjoitetaan englannin kielellä, on ensisijaisesti suppea empiirinen tutkimus. Seminaarityö voi kuitenkin olla myös teoreettinen synteesi tietyn aihealueen aiemmasta tutkimuksesta. Opettajan ja muiden seminaariin osallistuvien palautteen perusteella opiskelija muokkaa työn kandidaatintutkielmaksi ja suorittaa siihen perustuvan suomenkielisen kypsyyskokeen (ks. lisätiedot). Tutkielma voi olla jonkin verran seminaarityötä pidempi (n. 6000 sanaa, joihin eivät sisälly lähdeluettelo, liitteet ja suomenkielinen lyhennelmä).

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sivuaineopiskelijoille proseminaari on vapaaehtoinen, ylimääräinen suoritus. Sivuaineopiskelijat eivät laadi proseminaariesitelmästään kandidaatintutkielmaa. Sivuaineopiskelijoiden proseminaarin laajuus on 6 op.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 240 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Kielitieteelliset aiheet: 2 seminaariryhmää, periodit I-III tai II-IV. Kirjallisuustieteelliset aiheet: 1 seminaariryhmä, periodit I-III. Käännöstieteelliset aiheet: 2 seminaariryhmää, periodit I-II tai periodit III-IV.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Proseminaariin ilmoittaudutaan NettiOpsussa, jossa opintosihteeri tarkistaa edeltävien opintosuoritusten riittävyyden. Opiskelijan on varattava seminaarityöskentelyyn ja kandidaatintutkielman viimeistelyyn 3 opetusperiodia.
Pääaineopiskelijat viimeistelevät seminaarityön niin, että se voidaan hyväksyä humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavaksi tutkielmaksi. Tätä varten työhön tehdään palautteissa ehdotetut ja muut tarvittavat muutokset ja siihen liitetään suomenkielinen lyhennelmä, jotka seminaarin ohjaaja hyväksyy (tarkemmat tiedot ja ohjeet tulevat oppiaineen kotisivuille). Kun HuK-tutkielma on hyväksytty, opiskelija voi ilmoittautua kypsyyskokeeseen tiedekunnan kansliassa. Päaineopiskelijat saavat loppumerkinnän tästä suorituksesta vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu.
Vanhan tutkintojärjestelmän aineopintoihin kuuluneen englantilaisen filologian seminaaripaketin (4-5 opintoviikkoa) tai englannin kääntämisen proseminaarin (2 opintoviikkoa) suorittaneet eivät enää osallistu uuteen proseminaariin, vaan täydentävät aiempaa suoritustaan liittämällä aikaisemmin kirjoitettuun seminaarityöhön suomenkielisen lyhennelmän. Lyhennelmän hyväksyttämisprosessi on sama kuin proseminaarin yhteydessä (selostettu edellä).
Käännöstieteen proseminaari viedään opintorekisteriin koodilla KÄEN4320.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN AINEOPINNOT (Englannin kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos