Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1487 Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee semantiikan, pragmatiikan ja vuorovaikutuksen peruskäsitteet ja tutkimuksessa käytetyn metodologian. Hän osaa soveltaa niitä kielen analyysiin.

Sisältö

Kielellisen merkin luonne ja merkkityypit. Leksikaalisen semantiikan ja lausesemantiikan keskeiset käsitteet. Sanaston yleiset merkityssuhteet, semanttiset kentät ja semanttiset roolit. Pragmatiikan peruskäsitteistöä: puheaktit, implikatuurit ja maksiimit. Keskustelun perusjäsennykset. Suomen kieltä koskevan keskusteluntutkimuksen päävirtaukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolehmainen, Leena 2010: Sääverbien syntaksia ja semantiikkaa. Virittäjä 1/2010:5 - 38 (http://www.ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/download/4310/4024)
Raukko, Jarno 2002: Pitämisen polysemia. Virittäjä 3/2002: 354 - 374
(http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_354.pdf).
Ojutkangas, Krista 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma: miten sijaintia perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 4/2005:525 - 551 (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2005_525.pdf).
Ruusuvuori, Johanna, Markku haakana ja Liisa Raevaara (toim.), Institutionaalinen vuorovaikutus. 2001. S. 178 - 193 (Kurhila), 196 - 220 (Haakana, Raevaara & Ruusuvuori).
Tainio, Liisa (toim.), Keskustelunanalyysin perusteet. 1997. S. 13 - 55 ja 75 - 203.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa kirjatenttinä opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä, SUOM1488 Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus, kirjatentti. Tenttiin luetaan:
Hakulinen Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. S. 955 - 1000. (Verkossa http://www.scripta.kotus.fi/etusivu.php; pykälät 1103 - 1051.)
Huumo Tuomas: Lause ja merkitys. Opintomoniste. 109 s.
Kolehmainen Leena 2010: Sääverbien syntaksia ja semantiikkaa. Virittäjä 1/2010: 5 - 38. (http://www.ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/download/4310/4024)
Kuiri Kaija: Johdatus semantiikkaan. 2012. FinnLectura. 113 s.
Larjavaara Matti: Pragmasemantiikka. Luku 7 (s. 481 - 543). 2007. SKS.
Raukko Jarno 2002: Pitämisen polysemia. Virittäjä 3/2002: 354 - 374. (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2002_354.pdf)
Ojutkangas Krista 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma: miten sijaintia perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 4/2005: 525 - 551. (http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2005_525.pdf)
Ruusuvuori Johanna, Markku Haakana ja Liisa Raevaara (toim.): Institutionaalinen vuorovaikutus. 2001. S. 196 - 220 (Haakana, Raevaara & Ruusuvuori).
Tainio Liisa (toim.): Keskustelunanalysin perusteet. 1997. S. 13 - 55 ja 75 - 203.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos