Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1490 Kielen vaihtelu 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomen murrealueet ja hallitsee eri murrealueiden keskeisimmät edustustavat; tuntee murrealueiden ja piirteiden syntyhistorian ja nykymurteille ominaiset keskeisimmät kehityslinjat; ymmärtää sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun syyt; ymmärtää alueellisen, sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun keskinäisen suhteen; ymmärtää vaihtelun ja kielen muuttumisen keskinäisen suhteen.

Sisältö

Vaihtelun tutkimuksen peruskäsitteet; kehitys kantamurteista suomen murteisiin; murrealueiden muotoutuminen ja sen syyt; alueellinen vaihtelu ennen ja nyt; sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun ilmeneminen ja niiden kytkeytyminen alueelliseen vaihteluun; vaihtelun ja kielenmuutoksen suhde.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lisäksi kirjallisuuden lukemista (300 sivua).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lappalainen, Hanna, Variaatio ja sen funktiot. 2004. S. 13 - 52 ja 336 - 363. (66 sivua)
Aalto, Seija ym., Kielestä kiinni. tietolipas 113, s. 47 - 64 (Itkonen: Kantamurteista murteisiin) ja 234 - 242 (Mielikäinen: Murtuvat murrerajat).
Kurki, Tommi, Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos. - Virittäjä 2001, s. 431 - 448.
Makkonen, Seija & Mantila, Harri, Pohjoissuomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio. Suomen ja saamen ja logopedian laitoksen julkaisuja 8. Oulun yliopisto. S. 1 - 23 (Mantila).
Mantila, Harri, Murre ja identiteetti. - Virittää 2004, s. 322 - 341.
Lappalainen, Hanna & Vaattovaara, Johanna, Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. - Virittäjä 2005, s. 98 - 108.
Palander, Marjatta, Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. - Virittäjä 2007, s. 24 - 50.
Paunonen, Heikki, Vähemmistökielestä varioivaksi valtakieleksi. - Kaisu Juusela ja Katariina Nisula (toim.), Helsinki kieliyhteisönä, s. 13 - 92.
Vaattovaara, Johanna, Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionjokilaaksossa. - Virittäjä 2002, s. 508 - 535.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos