Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1491 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Prof. Marja-Liisa Helasvuo, prof. Tuomas Huumo, tohtorikoulutettava
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja harjoittelee niiden soveltamista itsenäisesti tutkielman laatimisessa. Hän tuntee tutkimusaiheeseensa liittyvää keskeistä kirjallisuutta ja osaa itsenäisesti hakea lähdekirjallisuutta. Hän pystyy itsenäisesti laatimaan tutkimussuunnitelman sekä tieteellisen tutkielman sovitusta tutkimusaiheesta sekä harjaantuu tieteelliseen keskusteluun, aktiiviseen seminaarityöskentelyyn ja toisen opiskelijan tutkielman opponointiin.

Sisältö

Seminaari-istunnot ja työskentely sähköisessä oppimisympäristössä, tiedonhankintataitojen perusteet, tieteellisen rekisterin perusominaisuudet, tutkielman rakenne ja tieteellisen tekstin jäsentyminen, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely ja oman tutkielman laatiminen sekä kypsyyskokeen kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 8 t
Seminaari 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tutkimussuunnitelma, tieteellisen kirjoittamisen tehtävät, tutkielma (20 s.), jatkuva arviointi seminaari-istunnoissa, opponointi ja kypsyyskoe. Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun tutkielma on hyväksytty ja se on läpäissyt plagiaatintunnistustarkastuksen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kypsyyskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Lukuvuoden aikana kaksi seminaariryhmää, toinen periodeissa II+III, toinen periodeissa III+IV.
Proseminaarin aikana on mahdollista tehdä ohjaajan kanssa maisterivaiheen HOPS.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos