Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0928 A10. Proseminaari ja kandidaatin tutkielma, P pääaineopiskelijoille 10 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

Venäjän kielen alan tieteellisen työn tekemiseen johdattava seminaari.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen proseminaarin johdantojaksoon ja seminaari-istuntoihin, kandidaatintutkielma (15-20 sivua) ja sen esittely seminaarissa sekä toisen opiskelijan tutkielman opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kypsyyskokeen osalta hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kandidaatintutkielma on proseminaarissa käsitelty, mahdollisesti täydennetty ja kieliasultaan (venäläisen lehtorin kanssa) korjattu seminaarityö, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen käsitellyt sitä. Kandidaatintutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Proseminaari ja kandidaatintutkielma suoritetaan pääaineessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos