Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Akvaariotentti
Tenttimisajankohdat lukuvuonna kevätlukukaudella 2015
2.2. - 16.2.2015
4.5. - 18.5.2015
(Varaukset tentteihin on mahdollista tehdä vasta edellisen tenttijakson loputtua.)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14.

Artikkelit: Pietikäinen, Sari: Mitä kaikkea monikielisyys tarkoittaa? Kokemuksia pohjoisen kielellisestä monimuotoisuudesta (s. 8 - 20) ja Dufva, Hannele: Oppimisen dialogit - osaamisen asteet: Näkökulmia monen kielen oppimiseen ja käyttöön (s. 21 - 33) teoksessa Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Helsinki 2010.

Teiss, Kristiina 2007: Varhaislapsuuden merkitys oman äidinkielen ylläpitämisessä ja kaksikieliseksi kehittymisessä. - Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. S. 16 - 25. http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283 - 357.

Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 87, 121 - 138, 155 - 160.

Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595, www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1

Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos