Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0914 S6.1 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Kirjoittamalla itsenäisesti pro gradu -tutkielman / sivuaineen tutkielman opiskelija osoittaa hallitsevansa alan tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet: hän osaa hakea aikaisempaa tietoa itsenäisesti ja hyödyntää sitä kriittisesti, pystyy rajaamaan mielekkään tutkimuskysymyksen, valitsemaan sopivan aineiston ja menetelmät ja tuottamaan uutta tietoa sekä hallitsee tieteellisen esitystavan oppiaineen työkielellä.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman perussisältö = Johdanto (tavoitteet ja kysymykset, aiheen rajaus, metodit, aineiston esittely); Analyysi-osuus (soveltaa johdannossa esiteltyä metodia aineistoon ja hakee näin vastausta johdannossa esitettyihin kysymyksiin); Tulokset (vastaa johdannossa esitettyihin kysymyksiin ja toteuttaa tavoitteet).

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seitsenportainen sanallinen arviointi improbatur-laudatur.

Lisätietoja

Tutkielma kirjoitetaan tutkielmaseminaarin ja ohjaajien tuella, mutta niin, että päävastuu työn toteutuksesta on tekijällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos