Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1336 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, professori Marja-Liisa Helasvuo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Seminaariin johdattavan kurssin ja oman tutkimustyön kautta opiskelija on harjaantunut tieteellisen kirjallisuuden hyödyntämiseen sekä itsenäisen tutkimustyön tekemiseen; hän on oppinut tuottamaan itsenäisesti tieteen yleisten normien mukaista tutkimustietoa ja tekstiä ja arvioimaan muiden tuottamaa tutkimusta sekä tekstuaalisin että sisällöllisin kriteerein.

Sisältö

Kirjallisuutta lukemalla, metodiluentoihin ja seminaarityöskentelyyn osallistumalla opiskelija perehtyy oman tutkimusaiheensa metodeihin ja aikaisempaan tutkimukseen, tieteellisen ongelmanasettelun ja -ratkaisun yleisiin konventioihin sekä oman alan tieteelliseen kirjoittamiseen; seminaariin kuuluu seuraavaa: seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely, tutkimussuunnitelman laatiminen (periodi I), oman seminaariesitelmän kirjoittaminen (periodi II) esitelmän käsittely sekä yhden esitelmän opponointi seminaari-istunnossa (periodi III) ja proseminaariesitelmien käsittelyyn osallistuminen (periodi IV).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Metodijakso (10 + 6 t), seminaari-istunnot, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Kirjallinen seminaarityö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Periodin I johdattava jakso koostuu osittain koko oppiaineen opiskelijoille, osittain fennougristiikan opiskelijoille (6+4 t) suunnatuista kokoontumisista sekä 3 metodiluennosta, jotka opiskelija voi valita SUOMXXXX Tutkimuksen ABC -kurssin 9 metodiluennosta, ei kuitenkaan fennougristiikkaa käsittelevää luentoa. Periodin I johdattava jakso ja metodiluennot ovat pelkästään syventävien opintojen seminaarin osanottajille, periodit III ja IV ovat yhteisiä aineopintojen seminaarin kanssa (syventävien opintojen seminaarityöt käsitellään periodin III aikana ja aineopintojen periodin IV aikana).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos