Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1278 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot, osia syventävistä opinnoista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen; pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkitseviä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset julkaisukelpoisessa muodossa.

Sisältö

Tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden perehtyvää lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Opinnäytetyö, n. 60–-80 s.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahden tarkastajan arviointi tiedekunnan vahvistamien yleisten periaatteiden mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Lisätietoja

Tutkielman kirjoittamiseen kannattaa varata kokopäiväisesti aikaa noin puoli vuotta, muiden opintojen ohessa puolesta vuodesta vuoteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos