Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0991 A4 Latinalaisen filologian proseminaari 10 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
Proseminaariin voi osallistua, kun perusopinnoista on merkintä, ja kohta A1 sekä vähintään kaksi tekstiä kohdasta A2 on suoritettu. Proseminaariin tulijalta edellytetään kirjaston Volter-tietokannan ja Nelli-portaalin käytön hallintaa (esimerkiksi oppiaineen kerran vuodessa kirjastolta varaamassa koulutuksessa hankittu). Kypsyysnäytteeseen ei voi osallistua ennen kuin pakollinen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

Antiikintutkimuksen ja tiedonhaun menetelmät, latinankielisten tekstien interpretointi, tieteellisen diskurssin rakentaminen sekä tutkimustulosten esittäminen kielellisesti ja teknisesti viimeistellyssä muodossa.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Teksti-interpretaatiotyöhön (n. 15 sivua) sisältyy johdanto, noin sivun pituisen alkukielisen tekstiotteen käännös, tarkka kielellinen analyysi sovitusta tekstin jaksosta ja koko tekstin kommentaari. Kandidaatintutkielman laajuus on 20-25 tekstisivua ja sen pääosat ovat johdanto (johon sisältyvät aiemman tutkimuskirjallisuuden, aineiston, metodin ja tutkimuskysymysten esittely); nämä voivat tarpeen mukaan olla myös eri tavoin jaoteltuja erillisiä kappaleita), analyysi (joka on laajuudeltaan vähintään puolet työstä) ja yhteenveto.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Pakollinen vain pääaineopiskelijoille, avoin myös sivuaineopiskelijoille. Aktiivinen osanotto proseminaarityöskentelyyn on suorituksen edellytys. Tämä tarkoittaa interpretaatiotyön ja kandidaatintutkielman laatimista sekä niiden esittämistä ja puolustamista proseminaaritilaisuudessa. Valmiin interpretaatiotyön käsittelyn aluksi työn laatija esittää suullisen alustuksen (n. 10 min.) työnsä pohjalta. Tämän jälkeen työn opponentti johtaa keskustelua. Jokaisen proseminaarilaisen on aina ennalta perehdyttävä kulloinkin käsiteltävään työhön ja osallistuttava keskusteluun. Interpretaatiotyön jälkeen kirjoitettavan kandidaatintutkielman työstämisvaiheessa kokoonnutaan keskustelemaan mm. kunkin työn aineistosta, tutkimuskysymyksistä ja analyysin yksityiskohdista. Kaikki työt esitellään proseminaarissa kun ne ovat käytännössä valmiita: työn laatija pitää taas pienen alustuksen ja kaikki osallistuvat keskusteluun ja mahdollisten parannusehdotusten tekoon. Tämän jälkeen kukin tekee viimeiset korjaukset työhön ja palauttaa valmiin työn tiedostona proseminaarin vetäjälle. Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitetaan tiedekuntatentissä kandidaatin kypsyysnäyte, jonka toinen tarkastaja on suomen kielen oppiaineesta. Ennen kypsyysnäytteeseen ilmoittautumista opiskelija vie työn plagiaatintunnistusohjelmaan. Ohjaaja toimittaa todistuksen tiedekunnan kansliaan. Todistuksen tulee olla toimitettuna tiedekunnan kansliaan, kun opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen. Osallistuminen kirjaston järjestämään proseminaaritason tiedonhankintataitojen opetukseen on pakollista. Proseminaarin arvosteltavat suoritukset ovat 1) kirjalliset esitykset, 2) opponoinnit, 3) suulliset alustukset sekä 4) yleinen aktiivisuus seminaari-istunnoissa. Arviointi ja rekisteröinti suoritetaan kun kypsyysnäyte on hyväksytty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos