Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3110 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli.

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu pro gradu -tutkielmasta 30 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen, tieteellisen tiedon tuottamisen kriteerit täyttävään työskentelyyn, jossa perustellun suunnitelman pohjalta ja ongelman tarkasteluun soveltuvin menetelmin tuotetaan hoitotieteen kannalta relevanttia tutkimustietoa, joka raportoidaan monografiana tai tieteellisenä kansallisena tai kansainvälisenä artikkelina.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma: monografian tai tieteellisen artikkelin laadinta kansalliseen tai kansainväliseen lehteen ja kypsyysnäyte.

Pro gradu -tutkielma voi olla monografia tai kansalliseen/kansainväliseen lehteen julkaistavaksi tarjottu tieteellinen artikkeli.
Mikäli tutkielma on tieteellinen artikkeli, opiskelija laatii lisäksi erillisen katsauksen, jossa hän kuvaa tutkimuksen lähtökohdat ja toteutuksen sekä pohtii tutkimustulosten merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pro gradu -tutkielma.
Hyväksytty kypsyysnäyte.


Turun yliopiston päätöksen mukaisesti kaikki 1.8.2013 lukien opinnäytteet tulee olla Turnitin-järjestelmällä tarkastettuja. Tiedekuntaan toimitettavan syventävien opintojen kirjallisen työn arviointilomakkeeseen tulee ohjaajan allekirjoittama todistus opinnäytteen tarkastuksesta Turnitin-järjestelmällä. Opinnäytteeeseen tulee teksti:

The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service. tai
Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pro gradu -tutkielman laadinnan edellyttämä kirjallisuus
Kypsyysnäyte
Maisterin tutkintoa varten kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä opiskelijan tulee osoittaa perehtyneisyys pro gradu -tutkielmansa alaan. Kypsyysnäyte on esseemuotoinen, pituudeltaan rajattu kirjallinen tuotos, joka kirjoitetaan tenttiakvaariossa. Kypsyysnäytteessä ei erikseen arvostella suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on osoitettu jo alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä. Kypsyysnäytteen antamisesta sovitaan pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa. Pro gradu -tutkielma voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun kypsyysnäyte on hyväksytty.
Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Ohjeita kypsyysnäytteeseen löytyy osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Perustutkinto/Sivut/Tenttiminen.aspx

Lisätietoja

Opintojaksolla tuotettava opinnäytetyö perustuu pääasiassa kansainväliseen tutkittuun tietoon

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet