Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 5 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi tai TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa erilaiset tutkimusasetelmat
- on perillä tilastollisen koesuunnittelun periaatteista
- on sisäistänyt tilastotieteen keskeiset käsitteet (satunnaistaminen, luotettavuus, edustavuus) ja osaa niiden avulla tarkastella kriittisesti tieteellisiä tutkimuksia
- pystyy erottamaan edustavan otoksen ja näytteen
- osaa arvioida riittävän otoskoon luotettavien tulosten saamiseksi.

Sisältö

Esimerkkejä tutkimus- ja koeasetelmista tunnettujen suurten tutkimusten kautta.
Tilastollisen koesuunnittelun perusteet: satunnaistaminen, lohkominen, toistaminen.
Otantamenetelmät: mm. yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen, ositettu otanta.
Otoskoon arviointi.
Aineiston hallinta: tallennus, tarkistus, ohjelmistot.

Toteutustavat

40-44 h ryhmäopetusta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

19.8.2019 - 8.9.2019
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede