Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3556 AINEISTON HANKINTA JA TUTKIMUSASETELMAT 5 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi tai TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa erilaiset tutkimusasetelmat
- on perillä tilastollisen koesuunnittelun periaatteista
- on sisäistänyt tilastotieteen keskeiset käsitteet (satunnaistaminen, luotettavuus, edustavuus) ja osaa niiden avulla tarkastella kriittisesti tieteellisiä tutkimuksia
- pystyy erottamaan edustavan otoksen ja näytteen
- osaa arvioida riittävän otoskoon luotettavien tulosten saamiseksi.

Sisältö

Esimerkkejä tutkimus- ja koeasetelmista tunnettujen suurten tutkimusten kautta.
Tilastollisen koesuunnittelun perusteet: satunnaistaminen, lohkominen, toistaminen.
Otantamenetelmät: mm. yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen, ositettu otanta.
Otoskoon arviointi.
Aineiston hallinta: tallennus, tarkistus, ohjelmistot.

Toteutustavat

40-44 h ryhmäopetusta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede