Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3512 LINEAARISET MALLIT 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Kalle Lertola (lv. 2014-2015)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan jotain lineaarialgebran kurssia.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija lineaarisen mallin käsitteeseen, piste- ja väliestimointiin sekä testaukseen.
Kurssin suorittanut tuntee lineaariseen malliin liittyvät oletukset, tärkeimmät parametrien estimointimenetelmät. ja osaa suorittaa mallin diagnostisen tarkastelun. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan lineaarisen hypoteesin avulla tarkastella malliin liittyviä kysymyksiä piste-estimoinnin, testauksen, yksittäisten - ja simultaanisten luottamusvälien avulla.

Sisältö

Lisätietoja lineaarialgebrasta ja jakaumista, erityisesti moniulotteinen normaalijakauma ja sen johdannaiset. Lineaarisen mallin käsite, malli ja sen kaava, estimointi, mallin diagnostiikka, lineaarisen hypoteesin testaus ja parametrien ja parametrien lineaaristen funktioiden väliestimointi. Mallin sovitus käyttäen SAS- ja /tai R-ohjelmistoa.

Toteutustavat

50-60 t ryhmäopetusta, harjoitustehtäviä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede