Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5108 Pro gradu -tutkielma matematiikassa 30 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma harjaannuttaa opiskelijan tekemään teoreettisia ja käytännöllisiä selvityksiä tieteellisen kirjallisuuden avulla sekä esittämään tulokset kirjallisessa muodossa. Tutkielman tavoitteena on lisäksi syventää opiskelijan tietoa tutkielmassa käsiteltävästä aiheesta ja luoda pohja jatko-opintojen suorittamiseen.

Sisältö

Matematiikasta tehtävä pro gradu -tutkielma perustuu pääasiassa kirjallisuuteen. Sovelletusta matematiikasta tehtävä pro gradu -tutkielma voi liittyä esim. teollisuudesta tai liike-elämästä saatuun ongelmaan. Matematiikan opettajan linjalla pro gradu -tutkielma on hieman suppeampi (20 op) kuin muiden linjojen pro gradu -tutkielmat (30 op).

Toteutustavat

Ohjauksen alainen omakohtainen työ, mahdolliset tietokonetyöt ja laaja matemaattinen kirjoitustyö. Opiskelijan hakiessa pro gradu -tutkielman aihetta määrätään opettaja, joka ohjaa tutkielman kirjoittamista. Pro gradu -tutkielman tarkastaa ohjaajan lisäksi toinen opettaja ja sen hyväksymisestä päättää laitoksenjohtaja. Pro gradu -tutkielma voidaan laatia osana laajempaa tutkimusta. Pro gradu -tutkielmaan liittyy erillinen kirjallinen kypsyysnäyte. Tätä varten järjestetään yleensä noin kahden tunnin pituinen tilaisuus, jossa opiskelija laatii selostuksen annetusta tutkielman piiriin kuuluvasta aiheesta osoittaakseen hallitsevansa omaan ammattialaansa liittyvää suomen tai ruotsin kieltä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut pohjakoulutuksensa. Mikäli opiskelija on suorittanut suomen tai ruotsin kielen taitoa osoittavan kypsyysnäytteen jo osana LuK-tutkielmaa, hänen on kirjoitettava pro gradu -tutkielman alaan perehtyneisyyttä osoittava kirjoituskoe.

Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Näyttökoe on kypsyysnäyte tai kirjoituskoe.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede