Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3012 PJOS5 Hyvinvointialan organisaatiot ja johtaminen 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Terhi Tevameri ja Mervi Vähätalo
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai muu sitä vastaava opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida laaja-alaisesti terveydenhuollon johtamisen ja organisoinnin ajankohtaisia kysymyksiä ja omaa syvällisen teoreettisen ymmärryksen aihealueesta. Opiskelija ymmärtää terveydenhuollon johtamisen, tehokkuuden ja rakenteen kehittämisen erityisiä haasteita ja osaa arvioida niiden vaikutuksia johtamistyöhön ja hoitotyössä jaksamiseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan mm. New Public Management -kysymyksiin, terveydenhuollon johtamisen ajankohtaisiin teemoihin, esim. organisaatiomalleihin ja uuteen terveydenhuoltolakiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa enää lukuvuoden 2014-2015 jälkeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitusten tekeminen kurssilla jaetuista artikkeleista ja muusta aineistosta sekä harjoitustyön tekeminen (harjoitustyön painoarvo 30 %). Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, läsnäoloa tunneilla ja tehtävien hyväksyttävää suorittamista. Kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta (painoarvo 70 %). Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa enää lukuvuoden 2014-2015 jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johtaminen terveydenhuollossa: käytännöt, vastuut, valvonta. Talentum, Helsinki.

Parvinen, Petri; Lillrank, Paul M.; Ilvonen, Karita (2005), 952-14-1013-2.

2. Johtajana sairaalassa: Johtajan toimintakenttä julkisessa erikoissairaalassa

keskijohtoon ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- ja hoitajataustaisten johtajien

näkökulmasta. Virtanen, Juha V. (Turun kauppakorkeakoulu, Sarja/Series A-

2:2010. Uniprint, Turku) (2010), 978-952-249-069-8 (nid.). ISBN: 978-952-249-

070-4 (PDF)

3. The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective. Sitra Reports

82. Edita Prima Ltd, Helsinki. Teperi, Juha; Porter, Michael E.; Vuorenkoski, Lauri;

Baron, Jennifer F. (2009), 978-951-563-658-4.

Luennoitsijan laatima artikkelikokoelma

Lisätietoja

Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa enää lukuvuoden 2014-2015 jälkeen.

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P023012 PJOS5.

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat, joilta puuttuu pakollinen PJOS5, voivat suorittaa oman valinnan mukaan yhden seuraavista: PJOS7 Organisaation strateginen ohjaus, PJOS8 Asiantuntijaorganisaatiot tai PJOS9 Asiantuntijatyön ominaispiirteet 6 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet