Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT5006 Astrofysiikka 2 5 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Pekka Heinämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Linnunradan rakenne ja dynamiikka, galaksien luokittelu, tähtien kehitys, galaksien kehitys, Paikallinen galaksiryhmä, galaksiryhmät ja –joukot, galaksien suuren mittakaavan jakautuminen, galaksien korrelaatiofunktio ja tehospektri, ekstragalaktiset etäisyysindikaattorit, kosmologinen punasiirtymä ja Hubblen laki, Friedmannin kosmologiset mallit ja klassiset kosmologiset testit, pimeä aine, pimeä energia, kosminen terminen taustasäteily.

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla Linnunradan morfologiaa ja dynamiikkaa ja pystyy määräämään Linnunradan (valaisevan ja pimeän) massan sen rotaatiokäyrästä. Hän osaa eritellä erilaisten tähtien ja galaksien kehitysprosesseja. Opiskelija kykenee suorittamaan peruslaskelmia galaksien ja galaksijoukkojen dynamiikasta ja osoittamaan, että ne sisältävät pimeätä ainetta. Hän osaa selittää galaksien korrelaatiofunktion ja tehospektrin merkityksen. Opiskelijalla on valmius esittää ja perustella standardikosmologiaa tukevat todisteet ja hän osaa selittää, miksi havainnot ja teoria edellyttävät pimeätä ainetta ja pimeätä energiaa. Hän on kykenevä johtamaan teoreettisia relaatioita Friedmannin mallin perussuureiden välille. Opiskelijan osaa määrätä etäisten galaksien ominaisuuksia (esim. läpimittoja ja säteilytehoja) niistä tehdyistä havainnoista. Opiskelija osaa selittää, miten kosmisen taustasäteilyn tehospektri antaa tietoa standardikosmologian parametrien arvoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
+hyvitys harjoitusaktiivisuudesta

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

B. Carroll & D. Ostlie: An introduction to modern astrophysics 2nd ed (Pearson 2007)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet