Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4138 LC-MS ja sen sovellukset 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nestekromatografian ja massaspektrometrian teorian sekä niihin liittyvät käytännön tekijät. Opiskelija osaa kuvata yleisimmät käytetyt menetelmät ja tietää, mihin ja miten niitä voidaan soveltaa. Opiskelijalla on käytännön kokemus LC-MS-analyysistä.

Sisältö

Kurssi antaa hyvät perustiedot nestekromatografiasta (LC) ja massaspektrometriasta (MS) sekä erityisesti niiden yhdistelmätekniikoista (LC-MS). Kurssilla tutustutaan nestekromatografiassa käytettäviin laitteistoihin, eluentteihin ja kolonneihin. Lisäksi havainnollistetaan näytteen esikäsittelyyn ja kromatografiseen erotuskykyyn liittyviä asioita. Kurssin pääpaino on massaspektrometriassa, josta käydään läpi erilaiset ionisaatiotekniikat ja massa-analysaattorit sekä tutustutaan tandem-massaspektrometriaan. Käytännön esimerkit luovat yleiskuvan LC-MS-menetelmien soveltuvuudesta erilaisten analyyttien kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin. Kurssiin sisältyy laitedemonstraatio, jossa tehdään LC-MS-analyysi käyttäen korkean resoluution massaspektrometria.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot sekä luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2014, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet