Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5103 Fysikaalinen kemia/perusopinnot 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoja fysikaalisen kemian keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä termodynamiikan, sähkökemian, kemiallisen kinetiikan sekä liuosten ominaisuuksien osalta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys kemiallisen systeemin makroskooppisesta tarkastelutavasta ja hän osaa käyttää taulukoista saatavaa tietoa termodynaamisten suureiden laskemiseen/reaktion tapahtumispyrkimyksen arvioimiseen. Sähkökemian osalta opiskelija tuntee sähkökemiallisten kennojen rakenteeseen ja toimintaan liittyvät perusasiat sekä kennon standardipotentiaalin, reaktion standardisen Gibbsin energian ja termodynaamisen tasapainovakion välisen yhteyden. Kemiallisen kinetiikan osalta opiskelijalla on käsitys tavoitteista, joihin reaktioiden nopeusmääritysten avulla pyritään, hän ymmärtää käsitteen reaktion nopeus, reaktionopeuden kuvaamisen nopeusyhtälöillä sekä näihin liittyvät parametrit nopeusvakio ja kertaluku.

Sisältö

Suureet, numerot ja niiden käsittely, kemiallinen systeemi, faasit, perustiedot liuosten ominaisuuksista. Tilanyhtälöt, kaasujen käyttäytyminen, suppeat perustiedot termokemiasta ja termodynamiikasta: sisäenergia, entalpia, entropia ja Gibbsin energia, reaktion spontaanisuus, Gibbsin energia ja termodynaaminen tasapaino. Perustiedot sähkökemiassa: galvaaninen kenno, sen rakenne ja toimintaperiaate, elektrodipotentiaalit, kennon standardipotentiaalin, reaktion standardisen Gibbsin energian ja termodynaamisen tasapainon välinen yhteys, elektrolyysi. Kemiallisen kinetiikan peruskäsitteet: reaktion nopeus ja nopeusyhtälöt, nopeusvakio, 1. kertaluvun nopeusvakion määrittäminen, nopeusvakion lämpötilariippuvuus. Kaikkia osa-alueita käsitellään myös esimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Steven S. Zumdahl: Chemical Principles, Houghton Mifflin Company, Boston, soveltuvin osin.

Kurssimateriaali on Moodlessa.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet