Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012052 LR07,2 Tilinpäätösanalyysi 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Markku Vieru
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä tilinpäätösinformaatiosta ja sen hyväksikäytön mahdollisuuksista erityisesti sijoitus- ja luottopäätösten tukena sekä käsitystä yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta perinteisen ja markkinaperusteisen tilinpäätösanalyysin kautta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin vaiheet sekä tärkeimmät tilinpäätöksen oikaisua vaativat erät. Hän osaa tuottaa ja tulkita yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä rahoituksellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja. Opiskelija hallitsee kassavirtalaskelman laatimisen periaatteet, kassavirtalaskelman sisällön ja virtalaskelmia kuvaavien tunnuslukujen tulkinnan sekä osaa tuottaa ja tulkita yleisimmin käytettyjä osakekohtaisia tunnuslukuja. Lisäksi opiskelija osaa käyttää hyväksi tilinpäätöksiä yrityksen arvon määrityksessä ja tunnistaa tilinpäätösanalyysin perusteella havaittavat yrityksen konkurssin ajautumisen keskeiset tunnusmerkit. Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti yrityksen taloudellista menestymistä kuvaavan ja analysoivan kirjallisen raportin.

Sisältö

Tilinpäätösinformaatio; Tunnuslukuanalyysin rajoitukset; Tuloksen laatu ja tulosjärjestely; Tuloslaskelman ja taseen arviointi ja standardointi; Perinteiset ja osakekohtaiset tunnusluvut; Tilinpäätösperusteiset rahoituslaskelmat; Yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä; Konkurssiprosessi ja konkurssiin ajautumisen tunnusmerkit, Tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Luennot 15 t ja pakollinen harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uusi tilinpäätösanalyysi (6. uud. painos). Talentum Media Oy, Helsinki, Kallunki, Juha-Pekka; Kytönen, Erkki (2007), 952-14-0618-6.
Yritystutkimus ry: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, (2011). 978-952-495-204-0.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Vaihtoehtoiset pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos