Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013800 LRPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Edeltävät opinnot
Pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun 44 op laskentatoimen ja rahoituksen opintoja sisältäen jakson LRK on suoritettu. KTM-tutkinnon menetelmäopintoja valitessaan opiskelijaa suositellaan valitsemaan pro gradu -tutkielmansa metodologian mukaisia opintoja ja suorittamaan ne jo ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista. Näin toimien opinnot tukevat maksimaalisesti tutkielmatyöskentelyä. Suositeltavaa on suorittaa myös erikoistumissuunnan pakolliset opintojaksot ennen tutkielmaryhmään osallistumista.

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentelyn tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, jonka aikana opiskelija saavuttaa valmiudet hankkia ja arvioida tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä itsenäisesti määrittelemänsä tutkimusongelman ratkaisemiseen. Tutkielmatyöskentely integroi ja soveltaa laskentatoimen ja rahoituksen aikaisemmissa opinnoissa omaksuttua tietoa valitun tutkimusteeman alueella. Jokainen opiskelija voi työskentelyn yhteydessä halutessaan ohjatusti päivittää henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS). Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen motivoituun ongelmanasetteluun ja teoreettisen tietämyksen hankkimiseen teema-alueelta sekä esitetään tutkimussuunnitelma. Toisen lukukauden aikana työskentelyä laajennetaan ja syvennetään ohjatusti ja esitetään väliraportti. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti saattaa loppuun lähitulevaisuudessa. Tutkielmatyöskentely kannattaa aloittaa ajoissa, jottei valmistuminen viivästyisi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan aina erikseen tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 52 tuntia. Opiskelijan tulee osana pro gradu -työskentelyään osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tässä tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua tarkastellaan ja painotetaan opiskelijoiden tutkielmien aihealueiden mukaisesti.

Lukuvuonna 2015-2016 yksi graduryhmistä on englanninkielinen.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielma LRPG Pro gradu -tutkielma, 30 op Kypsyyskoe LRPG Kypsyyskoe (laskentatoimi ja rahoitus) (painoton). Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkistetaan myös kieliasu.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Keväällä 2016 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 5.10.-18.10.2015. Syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta 8.2.-21.2.2016. Syksyllä 2015 alkaviin ryhmiin on ilmoittauduttu 22.2.2015 päättyneen määräajan puitteissa.
Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos