Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7029 Puolijohteiden spektroskopia 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Laukkanen ja Marko Punkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata, miten puolijohteiden ominaisuudet vaikuttavat aurinkokennon, laserdiodin ja transistorin toimintoihin. Opiskelija osaa kuvata seuraavien puolijohteiden karakterisointimenetelmien periaatteet: fotoelektronispektroskopia, fotoluminesenssi, korkea- ja matalaenergisten elektronien diffraktio ja pyyhkäisytunnelointimikroskopia ja -spektroskopia. Opiskelija osaa tulkita näiden mittausmenetelmien tuloksia. Opiskelija kykenee käyttämään ab initio -laskentaa rakenteellisesti yksinkertaisten puolijohteiden ja puolijohdepintojen perustilaominaisuuksien määrittämiseen.

Sisältö

P-n-liitoksen virrankuljetusominaisuudet, aurinkokennon ja laserdiodin sekä transistorin toiminnat, metalli-puolijohdeliitos, oksidi-puolijohdeliitos, sisäkuoren fotolektronispektroskopia, valenssivyön fotoelektronispektroskopia, fotoluminesenssi, elektronidiffraktio, tunnelointimikroskopia, perustilaominaisuuksien määrittäminen sekä koetulosten simulointi ab initio -laskennalla, pinnan rekonstruoituminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Luennot, mittaukset ja laskut materiaalitieteen laboratoriossa, tulosten analysointi ja raportointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Laboratoriotyöt sisältäen töiden raportoinnin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä moniste.

Oheiskirjallisuutta:N. W. Ashcroft ja N. D. Mermin: Solid state physics; Streetman and Banerjee: Solid State Electronic Devices

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet