Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7029 Puolijohteiden spektroskopia 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Laukkanen ja Marko Punkkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata, miten puolijohteiden ominaisuudet vaikuttavat aurinkokennon, laserdiodin ja transistorin toimintoihin. Opiskelija osaa kuvata seuraavien puolijohteiden karakterisointimenetelmien periaatteet: fotoelektronispektroskopia, fotoluminesenssi, korkea- ja matalaenergisten elektronien diffraktio ja pyyhkäisytunnelointimikroskopia ja -spektroskopia. Opiskelija osaa tulkita näiden mittausmenetelmien tuloksia. Opiskelija kykenee käyttämään ab initio -laskentaa rakenteellisesti yksinkertaisten puolijohteiden ja puolijohdepintojen perustilaominaisuuksien määrittämiseen.

Sisältö

P-n-liitoksen virrankuljetusominaisuudet, aurinkokennon ja laserdiodin sekä transistorin toiminnat, metalli-puolijohdeliitos, oksidi-puolijohdeliitos, sisäkuoren fotolektronispektroskopia, valenssivyön fotoelektronispektroskopia, fotoluminesenssi, elektronidiffraktio, tunnelointimikroskopia, perustilaominaisuuksien määrittäminen sekä koetulosten simulointi ab initio -laskennalla, pinnan rekonstruoituminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Luennot, mittaukset ja laskut materiaalitieteen laboratoriossa, tulosten analysointi ja raportointi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Laboratoriotyöt sisältäen töiden raportoinnin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä moniste.

Oheiskirjallisuutta:N. W. Ashcroft ja N. D. Mermin: Solid state physics; Streetman and Banerjee: Solid State Electronic Devices

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet