Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7065 Laskennallinen materiaalifysiikka 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Kalevi Kokko
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee materiaalien laskennallisessa mallintamisessa käytettävät perussuureet ja -käsitteet sekä tietää mitä yleisimpiä materiaalien simuloinnissa käytettyjä laskentamenetelmiä ja ohjelmia on olemassa. Opiskelija hallitsee laskentamenetelmien teoreettiset perusteet ja osaa itsenäisesti etsiä ja asentaa laskentaohjelmia. Opiskelija ymmärtää teoreettisten mallien merkityksen laskennallisten tulosten tulkitsemisessa ja vertailussa koetuloksiin.

Sisältö

Bravais hilojen ja kiderakenteiden luokittelu, käänteishila ja -avaruus, elektronien energiavyörakenne ja spektroskopia, fotonikiteet, elektronitilat materiaaleissa ja niistä johdettavat suureet, Hartreen ja Hartreen ja Fockin menetelmät, tiheysfunktionaaliteoria, variaatiomenetelmä, häiriökehitelmät, vapaaelektroni- ja tight binding tyyppiset ratkaisumenetelmät, Greenin funktio menetelmä, koherentin potentiaalin approksimaatio, molekyylidynamiikka ja Monte Carlo -menetelmät, laskentamenetelmien käytännön harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste,

Ashcroft, N.W., Mermin, N.D., Solid State Physics, Holt-Saunders, 1976.

Ohno, K., Esfarjani, K., Kawazoe, Y., Computational Materials Science, Springer,

O'Reilly, E.P., Quantum theory of Solids, Taylor and Francis, 2002

Martin, R., M., Electronic structure: Basic theory and practical methods, Cambridge, 2004.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet