Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052800 YJK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää (syyslukukausi), Reijo Knuutinen (kevätlukukausi). Knuutinen; ensisijaisesti vero-oikeudelliset aiheet, Sillanpää; muut juridiset aiheet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee oikeudellisen lähdeaineiston käyttämisen ja oikeudellisen kirjoittamisen perusteet hyvätasoisesti sekä osaa arvioida kriittisesti oikeudellista aineistoa. Kandidaatintutkielma toimii pohjana pro gradu -tutkielmalle.

Sisältö

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tarkoituksena on valmentaa osanottajia oikeustieteellisen lähdeaineiston käyttöön ja tutkimusraporttien laatimiseen sekä harjaannuttaa raporttien ja alustuksen pohjalta tapahtuvaan kriittiseen keskusteluun. Opintojaksossa opiskelija laatii ja esittää kandidaatintutkielman sekä toimii opponenttina.

Toteutustavat

Huom. Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
1. Opintojakson voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella. Tutkielmatyöskentelyä 16 t (Sillanpää ja Knuutinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk
Voi aloittaa syys- tai kevätlukukaudella

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta. Ennen kandidaatintutkielman laatimista on tarkoituksenmukaista suorittaa kurssi YJ5 Oikeuslähteet.
Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.
Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos