Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053800 YJPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen (syyslukukausi) sekä Matti J. Sillanpää (kevätlukukausi). Knuutinen; ensisijaisesti vero-oikeudelliset aiheet, Sillanpää; muut juridiset aiheet.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmatyöskentelyn tarkoituksena on valmentaa osanottajia oikeustieteellisen lähdeaineiston käyttöön, tiedon hankintaan ja tutkimusraporttien laatimiseen sekä harjaannuttaa raporttien ja alustuksen pohjalta tapahtuvaan kriittiseen keskusteluun. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti saattaa loppuun lähitulevaisuudessa.

Sisältö

Lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen tietämyksen hankkimiseen teema-alueelta sekä esitetään tutkimussuunnitelma ja väliraportti.

Toteutustavat

Ryhmät kokoontuvat erikseen sovittavina ajankohtina 4. vuoden syyslukukaudella (Knuutinen ja nn) ja 4. vuoden kevätlukukaudella (Sillanpää ja nn). Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroitussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä. Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. - 5. vsk
Voi aloittaa sekä syys- että kevätlukukaudella

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu. Ennen pro gradu -tutkielman laatimista on tarkoituksenmukaista suorittaa kurssi YJSM Oikeustieteelliset menetelmät.
Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.
Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos