Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083023 TKMS7a/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM2/TJM2/YRM2/LOGS12 Monimuutt. men.: Faktorianalyysi 1 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY2 ja TKMY3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet kvantitatiivisen analyysin, erityisesti useita muuttujia sisältävien tilastollisten mallien, käyttämiseen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ja niiden soveltamista SPSS-ohjelmistoa käyttäen. Kurssi jakaantuu kuuteen moduuliin, joista opiskelija voi valita yhden tai useampia (ks. oppiainekohtaiset vaatimukset). Kuhunkin moduuliin kuuluu suppea harjoitustyö, jossa tehtävänä on käsitellyn menetelmän soveltaminen jollain sopivalla, mahdollisuuksien mukaan omaan pääaineeseen liittyvällä aineistolla.

Toteutustavat

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi "Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä". Kussakin moduulissa luentoja 5 t ja harjoituksia 2 t (Kantola, Tolonen).
TK083023 TKMS7a/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Faktorianalyysi, 1 op.
TK083024 TKMS7b/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Ryhmittelyanalyysi, 1 op.
TK083025 TKMS7c/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Varianssianalyysi, 1 op
TK083026 TKMS7d/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Regressioanalyysi, 1 op
TK083027 TKMS7e/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Logistinen regressio, 1 op.
TK083028 TKMS7f/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS12 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä. Erotteluanalyysi, 1 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Using multivariate statistics, 6. ed., Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. (2012), 978-0205849574.
2. Multivariate Data Analysis, Seventh Edition, Prentice Hall, Hair, Joseph F. Jr; Anderson, Rolph E; Babin, Barry J;Black William C (2009), 0-13-813263-1.
3. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4. ed., Sage Publications Ltd, Field, Andy (2013), 9781446249185.
4. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Lisätietoja

HUOM! Opintojakso poistuu tarjonnasta lukuvuoden 2015-16 jälkeen.

Moduulit a, c ja d voi jatkossa suorittaa uudella opintojaksolla "TK083030 TKMS7 Monimuuttujamenetelmien perusteet 3 op".

Muiden moduulien sisällön voi lähtökohtaisesti tehdä suorittamalla opintojakson "TK082021 TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät 4 op".

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos