Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7092 Pro gradu -tutkielma (opettaja) (p) 20 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Pääsääntöisesti professorit

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman tekeminen perehdyttää opiskelijan omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn kattaen työn suunnittelun, aineistojen keruun, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin. Gradua tehdessään opiskelija hyödyntää monipuolisesti aiemmissa opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja.

Sisältö

Pro gradu on itsenäisesti tehtävä tutkielma jostakin maantieteellisestä aiheesta. Se pohjautuu omiin kenttä-, laboratorio- tai teoreettisiin tutkimuksiin tai esimerkiksi tilastojen käyttöön. Tutkielma tehdään ohjatusti ja se aloitetaan aiheen valinnalla sekä tutkimussuunnitelman teolla. Tämän jälkeen tehdään gradusopimus. Pro gradu -tutkielman valmistuessa suoritetaan kypsyyskoe, jos sellaista ei ole vielä suoritettu, tai sitä vastaava kirjoituskoe. Gradua tehtäessä laadittavat paikkatietoaineistot tulisi liittää Paikkatietoarkistoon. Maantieteen tutkimusalan ja opettajan linjan tutkielmien vaatimuserot muodostuvat tutkielmassa hyödynnettävien aineistojen määristä, niiden analysoinnin monipuolisuudesta, tieteelliseen käsittelyn syvällisyydestä ja muista vastaavista seikoista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Maantieteen opettajan linjan opiskelijoille.

Toteutustavat

Itsenäinen ohjatusti tehtävä tutkimustyö. Gradun ohjaajia ovat opettajalinjalla pääsääntöisesti osaston professorit ja lehtorit. Opintojakso suoritetaan vuorovaikutuksessa graduseminaarin suorittamisen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Valmis pro gradu -tutkielma.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies