Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013020 LRS1 Tilinpäätösinformaation teoria 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Hannu Schadéwitz
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
LR05 on suoritettu. Suositeltavaa on myös, että seuraavat menetelmäopinnot on suoritettu: LRS22/TKM7 tai vaihtoehtoisesti kurssit LRS20d/TKMS7d ja LRS20e/TKMS7e.

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijan tietoja, taitoja, ja valmiuksia tilinpäätösinformaatiosta ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä (tilinpäätösinformaation tarjonta), että vaativia tilinpäätösten analysointitehtäviä (tilinpäätösinformaation kysyntä). Opintojakso tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä ja mahdollisia jatko-opintoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa teorian merkityksen tilinpäätösinformaation tutkimuksessa, pystyy analysoimaan ja hyödyntämään alan tieteellisiä tekstejä, sekä soveltamaan oppimaansa myös käytäntöön.

Sisältö

Opintojakso kattaa monipuolisesti tilinpäätösinformaation teorian. Jaksoon liittyvä luentokurssi käsittelee tilinpäätösinformaation teoreettista perustaa käsittäen sekä tilinpäätösinformaation tarjonta- että kysyntäpuolen. Samalla syvennetään opiskelijan tietämystä tilinpäätösinformaation ajankohtaisista teemoista, kuten kansainvälisistä laskentastandardeista, tulevaisuusinformaation raportoinnista, ja harkinnanvaraisten raportointiratkaisujen tehokkuudesta kommunikoinnissa. Kurssilla on myös vierailijaluennoitsijoita työelämästä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentokurssi 24 t (Schadéwitz, vierailijoita). Kurssilla sovelletaan prosessioppimisen periaatetta ja vuorovaikutteista oppimista. Kurssilla hyödynnetään ajankohtaista tutkimustietoa alan artikkeleihin perehtymällä. Opiskelijoilta edellytetään huolellista valmistautumista kullekin kokoontumiskerralle opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Oppimista ja vuorovaikutteisuutta tuetaan mm. artikkeleiden pohjalta laadittujen, etukäteen jaettavien, keskustelukysymysten avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson vaatimuksina ovat luentokurssin ohjelmassa oleva kirjallinen aineisto sekä kontaktituntien aikana esille nousevat asiat. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan 20 %:n painolla kuitenkin niin, että tentti on aina erikseen läpäistävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Financial reporting: an accounting revolution, 3rd ed. Upper Saddle River, Prentice-Hall, Beaver, William H. (1998), 0-13-919697-8.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos