Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013040 LRS2 Johdon laskentatoimen teoria 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Kari Lukka, lukuvuonna 2014-15: Eija Vinnari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tietoja ja valmiuksia johdon laskentatoimessa ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä että pro gradu –työskentelyä ja mahdollisia jatko-opintoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teorian käsitteen ja sen erilaisten roolien merkityksen johdon laskentatoimen tutkimuksessa. Hän myös kykenee lukemaan ja käyttämään tieteellisiä tekstejä analyyttisesti ja tarvittaessa kriittisesti.

Sisältö

Opintojakso kattaa johdon laskentatoimen teorian eri ulottuvuuksia laajasti ja monitahoisesti. Jaksoon liittyvä luentokurssi keskittyy teorian erilaisiin rooleihin johdon laskentatoimessa. Samalla syvennetään opiskelijan tietämystä johdon laskentatoimen ajankohtaisista teemoista kuten tuloskortti, toimintolaskenta, johdon laskentatoimi yritysverkoissa ja johdon laskentatoimen muutos.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Kurssilla sovelletaan prosessioppimisen periaatetta ja opiskelijoilta edellytetään huolellista valmistautumista kullekin kokoontumiskerralle päiväkohtaisen ohjelman ja opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kurssilla korostetaan vuorovaikutteista oppimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson vaatimuksiin kuuluu opettajan luentokurssin ohjelmaan sisällyttämä kirjallinen aineisto sekä kontaktiopetuksen aikana esille nousevat asiat. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan 20 %:n painolla kuitenkin niin, että tentti on aina erikseen läpäistävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Behavioral Approach. Wiley & Sons, Macintosh, Norman B. (1994), ISBN: 0-471-94409-2.
2. Management Accounting Change: Approaches and Perspectives, UK, Routledge, Wickramasinghe, Danture; Alawattage, Chandana (2007), 0-415-39331-0.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos