Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH003001 YSM Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Terhi Chakhovich, Johanna Rämö, Joni Salminen, Helena Rusanen, Harri Lorentz, Eija Koskivaara, Birgitta Sandberg, Eriikka Paavilainen-Mäntymäki, Maija Vähämäki
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kanditutkielma on suoritettu (poikkeuksena kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat).

Yleiskuvaus

Luennot: Terhi Chakhovich. Harjoitusryhmät: Rämö (sl) ja (kl) (laskentatoimi ja rahoitus), Salminen (sl) ja Rusanen (kl) (markkinointi), Lorentz (toimitusketjujen johtaminen (ent. logistiikka), vain sl), Vähämäki (johtaminen ja organisointi, vain kl), Koskivaara (tietojärjestelmätiede, vain sl), Sandberg (sl) ja Paavilainen-Mäntymäki (kl) (kv. liiketoiminta). Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaine vastaa opintojakson käytännön järjestelyistä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laadullisen tieteellisen tutkimuksen perusteet ja tutkimusprosessin avainkysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan tutkimustehtäväänsä vastaavan, tarkoituksenmukaisen tiedonkeruumenetelmän ja analyysitavan, hallitsemaan tutkimuksen peruskäsitteet ja soveltamaan niitä tutkimusprosessissa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet gradutyöskentelyyn sekä tiedon keräämiseen, arvioimiseen ja jalostamiseen tulevissa työtehtävissä. Opintojaksolla laaditaan laajahko tutkimusraportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

1. Lukukauden alussa kaikille yhteiset luennot 16 t, joiden jälkeen tentti.
2. Saman lukukauden aikana ainekohtaiset harjoitusryhmät 28 t.
3. Lukukauden toisella periodilla kaikille yhteinen seminaari 4 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

1. Luennot ja kirjallisuus. Kirjallinen kuulustelu LT013057 YSM/LR/JO/MA/KV/LOG/TM/TS/TJT Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, luennot ja kirjallisuus, 1 op.

2. Ainekohtaiset harjoitukset. Harjoitukset on suoritettava ainekohtaisissa ryhmissä sovittavaan määräaikaan mennessä. Opiskelijan on suositeltavaa suorittaa kurssin luento- ja harjoitusryhmäosuudet saman lukukauden vaatimuksilla. Opintojakson arvosanan määräytymisessä tentti on painoton ja harjoitusosuudessa painona on koko kurssin opintopistemäärä.

YSM/LR Laskentatoimi ja rahoitus:
Tutkimusraportti LT013004 YSM/LR Kvalit. tutkimusmenet., harj. laskentatoimi, 5 op.
YSM/JO Johtaminen ja organisointi:
Tutkimusraportti JO023162 YSM/JO Kvalit. tutkimusmenet., harj. johtaminen, 5 op.
YSM/MA Markkinointi:
Tutkimusraportti MA033001 YSM/MA Kvalit. tutkimusmenet., harj. markkinointi, 5 op.
YSM/KV Kv. liiketoiminta:.
Tutkimusraportti KV203151 YSM/KV Kvalit. tutkimusmenet., harj. kv. liiketoiminta, 5 op.
YSM/LOG Toimitusketjujen johtaminen:
Tutkimusraportti LG213110 YSM/LOG Kvalit. tutkimusmenet., harj. toimitusketjujen johtaminen, 5 op.
YSM/TM Talousmaantiede:
Tutkimusraportti TM063120 YSM/TM Kvalit. tutkimusmenet., harj. talousmaantiede, 5 op.
YSM/TS Taloussosiologia:
Tutkimusraportti TS073122 YSM/TS Kvalit. Tutkimusmenet., harj. taloussosiologia, 5 op.
YSM/TJT Tietojärjestelmätiede:
Tutkimusraportti TJ093132 YSM/TJT Kvalit. tutkimusmenet., harj. tietojärjestelmätiede, 5 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Qualitative methods in business research, London, Sage, Eriksson, Päivi; Kovalainen, Anne (2008), 978-1-4129-0317-2.
2. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Tampere, Vastapaino, Koskinen, Ilpo; Alasuutari, Pertti; Peltonen, Tuomo (2005), 951-768-175-5.
3. Qualitative research methods for the social sciences, 5 th edition, Boston, Pearson, Berg, Bruce L. (2004), 0205379052.
4. Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Tampere, Vastapaino, Eskola, Jari; Suoranta Juha (1998)
5. Handbook of qualitative research methods for international business, Cheltenham, U.K., Edward Elgar, Marschan-Piekkari, Rebecca; Welch, Catherine (eds.) (2004), 184376083-5.
6. Qualitative consumer & marketing research, Sage, London; Belk, Russell; Fischer, Eileen; Kozinetz, Robert V. (2013) 978-0-85702-767-2.
7. Research Method and Methodology in Finance and Accounting (2nd edition). Thomson Business Press, Ryan, Bob; Scapens, Robert; Theobald Michael (2002), 1-86152-881-7.
8. Doing qualitative research a practical handbook, London, Sage, Silverman, David (2000), 0-7619-5822-3. (tai uudempi)
9. Tutki ja kirjoita, Helsinki, Tammi, Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula (2004), 951-26-5113-0. (tai uudempi)
10. Case study research - design and methods, Thousand Oaks, Sage, Yin, Robert K. (2003), 0-7619-2553-8. (tai uudempi)
11. Research methodologies in supply chain management, Heidelberg, Physica-Verlag, (Part 3), Kotzab, Herbert; Seuring, Stefan; Müller, Martin; Reiner, Gerald (eds.) (2005), 3-7908-1583-7.
12. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, Thousand Oaks, Sage, Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael (1994), 978-0803955400.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Luennoilla ja harjoitusryhmissä erikseen määrätyt artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen gradutyöskentelyn aloittamista. Ilmoittaudu aina ensisijaisesti oman pääaineesi ryhmään. Jos oma aineesi ei järjestä harjoitusryhmää, ilmoittaudu sivuaineesi ryhmään. Opintojakson ilmoittautumisaika on normaali. HUOM: Osa harjoitusryhmistä järjestetään vain syksyllä ja osa vain keväällä (tarkista oman aineesi harjoitusryhmän ajankohta). Opintojaksolle otettavien opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusijalla ovat oman pääaineen opiskelijat, jotka ovat aloittamassa gradutyöskentelyn lähitulevaisuudessa.
Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta
Business and Innovation Development
Baltic Sea Business & Society
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
Yleistieteelliset opinnot