Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022034 JO3 Rakenteet ja toimijat organisaatiossa 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Anni Paalumäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioita rakenteellisina ja sosiaalisina kokonaisuuksina. Hän hallitsee niihin liittyvän peruskäsitteistön ja pystyy tulkitsemaan niiden avulla organisatorisia ilmiöitä sekä yritysten että julkishallinnon piirissä.

Sisältö

Kurssi pyrkii tutustuttamaan opiskelijat organisaatioihin yhdistelmänä rakenteita ja toimijoita esittelemällä niitä käsittelevät keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Kurssilla käsitellään erilaisia rakennemalleja, kokoa ja teknologiaa sekä muodollisuuden ja professionaalisuuden astetta. Lisäksi tarkastellaan toimijoiden roolia ja toimintamahdollisuuksia eri tavalla rakentuneissa organisaatioissa. Toimijat ja heidän edustamansa organisaatiokulttuuri ja identiteetti voivat olla erilaisia osin riippumatta rakenteista. Lisäksi toimijoilla on kyky käynnistää strategista muutosta ja sopeutua muiden käynnistämään muutokseen.
Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla.

Toteutustavat

28 t.
Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Loppuarvosana muodostuu harjoitustehtävistä ja kirjallisesta kuulustelusta. Kaikki kurssin suorittamiseen kuuluvat harjoitustehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen tenttiin ilmoittautumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1)      HATCH, MARY JO with CUNLIFFE, ANN, Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2nd edition. Oxford University 2006 (Luvut  1-2; luvut 4-10).

2)      Muu kuulustelu- ja oppimateriaali, artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on henkilöillä, jotka on rekisteröity johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoiksi kurssi-ilmoittautumisen aikana. Toissijainen kriteeri on ilmoittautumisjärjestys.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022033 JO3 Organisaatioteoria.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos