Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022042 JO4 Organisaatio ja toimintaympäristö 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Anni Paalumäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida organisaatioita erityisesti osana toimintaympäristöään. Hän tuntee organisaation ja sen toimintaympäristön suhdetta tarkastelevat peruskäsitteet ja näkökulmat, ja osaa soveltaa niitä tämän suhteen tarkasteluun.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan organisaation toimintaympäristön eri tyyppeihin ja tasoihin ja siihen, miten ne eri tavoin voivat vaikuttaa organisaation toimintaan ja säätelevät sen toimintamahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset puolestaan tulkitsevat toimintaympäristöään ja näin samanaikaisesti reagoivat ja vaikuttavat ympäristöönsä.
Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat a) organisaation toimintaympäristön eri muodot ja tasot, b) tavat ja mekanismit, joilla ympäristön erilaiset teknologiset ja institutionaaliset vaatimukset välittyvät organisaatioon ja c) organisaation oman toiminnan merkitys ja mahdollisuudet vaikuttaa toimintaympäristöönsä strategisen asemoitumisen ja innovatiivisen toiminnan kautta.
Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla.

Toteutustavat

24 t
Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi

Loppuarvosana muodostuu harjoitustehtävistä ja kirjallisesta kuulustelusta. Kaikki kurssin suorittamiseen kuuluvat harjoitustehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen tenttiin ilmoittautumista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Daft, Richard L.,  Murphy, Jonathan & Wilmott, Hugh (2014) Organization Theory and Design, An International Perspective, 2ndedition, Cengage Learning.  Luvut 3, 5-7.
 2. Hatch, Mary-Jo & Cunliffe, Ann (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2nd edition. Oxford University, luku 3
 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoilla. Toissijainen kriteeri on ilmoittautumisjärjestys.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO2 Strategia ja liiketoiminnan johtaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos