Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0747 Ungdomsspråk och nätspråk / Nuorten kieli ja internetissä käytetty kieli 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sofie Henricson
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perillä nuorten sekä internetissä käytetyn ruotsin kielen ominaispiirteistä. Hän tuntee alalla tehtyä tutkimusta, sen tavoitteita, menetelmiä ja tutkimustuloksia sekä hallitsee alan keskeisen terminologian.

Sisältö

Perehtyminen nuorten ja internetissä käytetyn kielen keskeisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen. Tietokonevälitteisen viestinnän tutkimuksen perusteet ja esimerkkejä nuorten kielen tutkimuksen menetelmistä ja tutkimustuloksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kotsinas, U-B. (1994/2004): Ungdomsspråk. 184 s.

Grönberg Gunnarsdotter, A. (2007): Ungdomsspråk, teoksessa E. Sundgren (toim.), Sociolingvistik (s. 221-257) (2007 tai uudempi)

Collin, L. (2005): Variation i webbdiskussion. En fallstudie av kontext, funktion och form i diskussionsforum om diabetes (s. 1-35, 71-191; http://bibbild.abo.fi/ediss/2005/CollinLotta.pdf)

Bellander, T. (2010): Ungdomars dagliga interaktion. En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier (s. 1-32, 106-136; http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:359585/FULLTEXT01)

Lisäksi n. 60 sivua tieteellisiä artikkeleita oppiaineen kansliasta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos